• July 18th, 2019
Login / Register

N$2.6 biljuns ge mâǂoa hâ Neckertals dītoahes !aroma

Languages
Languages

Matheus Hamutenyab Neckertals-ǂHanub ge noxopa N$2.6 biljun marisa nî māǂui Neckertal ǁKhaeb di ǂnuwitoahes !aroma, nausab nē ­khaeba ǀnai ǁaupexa 92 persentga dītoahe hâs xawe. ǂOago wekheb aib ge Neckertals di ǁkhaeb ai!gûsa mû!gû hâ i soab aib ge Ministeris !Hanaǂgās, ǁGam-i tsî Haiǂgās di permanende sekretareb, Percy Misikaba nē mâsiba ge ǂanǂan. ǁÎb ge ǂhôare-aona ai!gûs ǁkhaeb dis ǂnamipe ǂanǂan tsî ge mî, !uru ǂganǀgaub Neckertal ǁKhaeb dib ge nēsis kōse ǁaupexa a ǀgammesa tsîb nēs ai ǂhanuba noxopa N$2.6 biljunsa Italieb kuru-aob, Salini SpAs diba nî māsa îb sîsenna dītoahe ǁkhā. Tsoatsoas tsî ǁnâuguxoaǁguib di maris ge N$3.02 biljuns ǀguisa ge ī I,xawe di ge hâ ge !onkhaodi tsî xūna nē marisa ge ǀgapi kai. “Hâ ge khao hâdi tsî xūn ǂganǀgaugu di maridi di ǂharodi ge ge !aroma nēsib nē ǁkhaeb di ǀhao hâ ǂganǀgauba N$5.7 biljuns ai māsa, ǁîsa xus ǀnai N$3.121 biljunsa a mātaretoasase tsî !nubusib N$2.6 biljuns diba ūhâsa.”Misikab ge ge mî, ǂhanub ǁîb di !ereamxasib tsî ǁnâuguba nî mâǀoa tsî nēsi projeksa nî dītoasa. Permanende sekretareb ge ai!â ge mî, texnise komites hîa ge !amǁarehes oresa nē projeks di mari !gomsiga hōbas ge ǁîs di sîsenna ge dītoa. Nē komites di aoǁguib ge ram î, ǁnā mâǂoa hâ N$2.6 biljunsa xus N$600 miljunsa Namwaters xa nî mātarehesa, N$200 miljuns nî ǁîn sâusa marina xu māhe, N$200 miljunsa ǀkhuwimarise nî hōhe tsî N$200 miljunsa ǁîn ūhâ omgu !nâ-ū nî ǂgâxasa. Misikab ge Namwaters di huib ǁnā N$200 miljuns dibas Ministeris !Hanaǂgās, ǁGam-i tsî Haiǂgās disa koro kurigu di ǁaeb !nâ mariǂnûiǂuis !nâ ǀaweǁgui tsî nî mātare-oasa. !Aruǀxs ge nē komitesa ge aoǁgui N$155 miljuns nî Ministeris !Hanaǂgās, ǁGam-i tsî Haiǂgās dis xa mātarehe tsî !gau ra N$1.374 biljuns ǂhanub ǀkhāba xu nî ǂgâxasa. Misikab hîa ge ǂguro !nās ǁ­îb di sîsenxas nē ministeris tawas khao!gâ nē ǁkhaeba a sarib ge ge mî, nē aoǁguigu kabinets komites ǁga nî ǂhā!kharuhe tsî kabinets xa nî !khō!gâhe nē aoǁguiga sîsenxa kais !aromasa.
New Era Reporter
2017-10-31 10:06:14 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...