• June 17th, 2019
Login / Register

N$22 miljuns kuruǁgâuga ǂNūǂgoaes !aroma


Matheu Hamutenyab ǂNūǂgoaes-ǀGam kuruǁgâukha hîa ǀguiba saraǂoms tsî nauba om!nāxūn dikha ge ǁgaupexa ra omtoahe ǂNūǂgoaes !nâ tsî ǁaupexa 50 khoena a sîsenmā ǁkhā sîsentoatsoas ǀkha tis ge Namibiab Omkhâisens ǂNûiǂgāsa (NDC) ge ǁawoǁawo. President Hage Geingob ge ǁîb di kurikorobe gowaǀîs !Hūǁîs dis (SONA) !nâ ǀguǁae nē omkhâisens ai!gûde ge ǀgonǀgon!gao, mîb gerese nēb a ǀgau hîa ǂhanub ‘ǀomkhâis ǁgâus tawas’ dīǀgaub di !âse īsa tsî Namibiaba a ǂkhâ!nâ ǁkhāsa 2030ǁî kurib !nâ ǁîs di ǁkhoreb tsî !âubasende sī!nâs !nâ. Geingob ge ge mî, nē ǀgam ǂharugukha ǂNūǂgoaes ai sī-ūs a ǁgauǁgausa mâtikōseb Namibiab ǂhanuba ra ǁgūbasa ǁîb di ǀaweǁguigu hîab Mûǂuib 2030 dib !aroma ǁguiǂui hâba amaga kais ǀkha ǁae-e ǁore tama hâsa. New Erab ge NDCs di ǂharugub !oabadi senior danab Wessel !Nanuseb ǀkha ge ǁgamǁare hâ i tsî !nāsa !gāsasiba nē ǀasa projekra ǂnamipe ge hō. !Nanuseb gen ē ǂhôare-ao-e ge mîba nē ǂharugukha di ǂganǀgaub ǀhaob ai N$22 miljunsa !nāro hâ ǁkhāsib ai mâ tsî ǁaupexa 50 sîsenga a ǁawoǁawo ǁkhāsa nē projekra ga a sîsentsoatsoa kaihe soab ai. ǁÎb ge ge mî, nē soab ai kha nē ǂharukha hîa saran tsî om!nāxūn ai nî !ammâisenkha dītoahe hâ tsî ǂhâbasa xūn ǀkha a !naosasa, marisihuib hîa Ministeris ǂHarugub, xūna ǂgâxa-ūs tsî !hūba xu sīǂuis, tsî ǂKhari tsî ǁAeguǀnōb Omkhâisens dis xa NDCs hîa sîsenǂuis !ereamsa tani hâs !nâ-ū. “Om!nāxūn kuruǁgâub projeks ge N$11.2 miljunsa !khōǂgā hâ tsî saraǂomǁgâub projeksa N$10.9 miljunsa,” tib ge ge mî. !Nanuseb ge !aruǀî ge mî, nē ǀgam ǂharugukha hîa ǁgoexōǀkhāgu hâse a omsakha ge !Homs-ai ǀhûhâsib ǁamaxu!khaib !nâ ǁgoe, Kronleins tsî Tseiblaagteb hâkha ǁaegu tsî ǀhûǁarebese NDCs tsî ministeris, ǂNūǂgoeas di !ā!khōmais, ǂgiǂgosi ǀawemā-aon tsî ǀKharisimûǂamaos beros hân xa. Korodisi sîsensoadi hîa nî hâdi ge !ā!nāsi khoen xa nî ǂgâ!nâhe tsîn ge ǂgaoǀkhāsa ǁkhāsigu ga a !nubupa ǂhâbasa ǁkhāǁkhākhâide nî māhe in sîsenga ai!gû-ū, !Nanuseb gere mîsa !oa. Nē ǀgam ǂharugukha ge !ās tsî ǀkharib tsîn ǀguin ose xawe Namibiab sâuǁkhāsib tsîna nî omkhâi nau !hūgu ǁga nî hâ sîǂui !aroma tsîb Suid Afrikab tsîna ǁîb ǂganǀgauga nî ǁgôaxa-ūs di īǁkhāsigu hâ amaga.
New Era Reporter
2018-05-08 10:23:47 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...