• April 25th, 2019
Login / Register

N$4.7 miljuns ge Hepatitis Es !aroma


Alvine Kapitako ǀAeǁgams-Nēsis kōseb ge ǂhanuba N$4.7 miljunsa māǂui hâ Hepatitis Es di khoraǂuisa ǁkhaes !aroma hîa ge !gōsase ǂnaumâiǁanǁguiga ǀAeǁgams !nâ ǂoago kurib ǂNūǁnâiseba xu sao rase a tsâǀkhāsa Havanas, Goreanxab, Hakahanas, Greenwell Matongob, Ombillis tsî Katuturas ǂhabaseb tsîna. ǀGam tarekhoera, hoara ge ǀgamǀkhā i ra ge ǀgora!gâs khao!gâ ûikha ge ǂoa!nâ. ǂOago wekheb Donertaxtsēs ais ge Ministeris ǂUrusib tsî ǀHûhâsi !Oabadi disa ge ǂhaitsimāǂuis !nâ ge ǂanǂan, nēsis kōse di 490 !nae!khaidi Hepatitis Es dide !nurihe hâsa. ǀNî hâ 308 !nae!khaidi ge ǀnî ǁgâudi tawa ge hōhe ǀae hâ khoen ra hâpa. !Gôagu ge ra ǁgau 212 tarekhoedi tsî 228 aorekhoegu nē ǀaeb !gôagu !nâ hâsa. Havanas ǁanǁguib ge ­ǁîb hoan xa ǀgaisase tsâǀkhāhe hâba, 249 !nurisa !nae!khaidi Hepatitis Es didi ǀkha. Ministeris ǂUrusib tsî ǀHûhâsi !Oabadi dis ge N$4 miljunsa ge ǂnûiǂui ǁnāpas United Nations Population Fundsa (UNFPA) U$60,400 hîa ǁnā tsēs mari ­khāsib âsa N$724,800 ai ge mâ isa a ǀkhaes khao!gâ. Hāǀaro rases ge United Nations Children Fundsa (Unicef) 25,000 ǁāsensādi tsî 50,000 ǁgam-i !anu!anu-ūs pakidi peldi tsîna ge ǀkhae. ǂGuro Ministers Beros tsîn ge 20 tenkde hîa 4,000 litergu ǁgam-e tanis ǁkhāsiba ūhâga ­aerob gaiba !anu ǁgam-e mās !gao ge mā. Ministris !Hanaǂgās, ǁGammās tsî !Hanaǂgās dis ge 5,040 pakidi di ǁgam !anu!anu-ūs peln tsî ǀgui tenks tsîna ge mā. Namwaters tsîn ge kai ǁgam-e tani-ūs tenksa ge mā. ǂHaitsi ǂhôamāǂuis ǂoago wekheb di Donertaxtsēs ain ge ǀAe­gams !nâ ūhâ is tawab ge Hoa !Hūbaisi ǂUrusib ǂNûiǂgās (WHO) di !hūǂnûǁkhaeba-aob, Dr Charles Sagoe-Mosesa ge mî, !kharaga ǂnûiǂgādi tsî ministeridi nē khoraǂuis hepatitis Es disa ǁkhaes !nâ huis ǀkha harase !kharaga ǀgaugu ai a !âǀhuru-aosa. ǂUrusib ministeris tsîn ge ôa!nâde ge dī, khoen ǁîn ǁgam-e ra hōxū ǁuigu ǂnamipe tsî ge hōǂ ǀgam persentgu khoenui 92% khoen !ā!khōmais mâi hâ ǁgamamde xu ǁgam-e ra hōsa. Pumwe Kajiuanjos, ǂurusib ministeris dis ge ǁgui!ā tsî ra mî, 2%gu khoen ge !nurisa ǁîn !anuo!nâ !khaiga xu ǁgam-e ra hōsa, aiǁgause !ārogu, ǂnû hâ ǁgamdi tsî kai!āga xu. ǁGam-amde xu ra hōhe ǁ­gam-i ge ge !âihe tsî ge hōǂuihe ǂgaoǀkhāsa !harib kōse i a !anusa. Dr Bernard Haufikub, nē ministeris di ministeri ge ge mî, ǁanǂgāsabena !gao!gao ǂhâsiga dīǀoaǀoabas oresa nî hā-ūsa.
New Era Reporter
2018-01-31 10:21:05 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...