• July 20th, 2019
Login / Register

Namcol kwakara tupu nomavango 18, 000 govarongwa


ALVINE KAPITANGO Windhoek-Evango eli vana kutumbura asi Namibia College of Open Learning (NAMCOL) kuna kara tupu nomavango aga navatambwira varongwa gokusika ko 18, 000 momvhura zerongo ezi vana kara ngesi, odo yido nonkango katente mukurona gwazo pamberewa munekuto Harordt Murangi. Apa nye kauyungisire vanambudi, Murangi ogu kakere noruguwo ogu kagumine koRuhingilisa asi eraka lyauvali, katente asi konyara varongwa wokusika ko 12,000 vakara asi kuhingira mononkondwa rongero ntani 18,000 vakara asi varongwa wosiruwo sopa vene, kwamona udigu omu yapira kuvatompoka mokugwana sitwa esi vaturapo soD, ntani kukanduka eyi yakara asi ntani nye vakutambura pontambo zokukalirongera ponosure dokuzeruka. Sinzi sovarongwa owo vahepa nye kuyapapara nompito dokulironga kevango lyetu NAMCOL, melima eli 2018,nositambo asi vayawapukurure yitundwamo yawo yoRuhingilisa, yimo ngoso ana kutanta Murangi. Eyi yina kutanta asi varongwa wokupitakana 30,000 kuvhura vakare tavapapara nompito dokuyalirongera koNAMCOL,ano siruwo oso age Namcol kuna kara tupu nomavango gokusika ko 18,000 momvhura ezi. Simpe posiruwo oso Murangi kageve sinka sendi kuhamena nonzapo vana kutumbura asi Junior Secondary Certificate (JSC)noyirongwa yepulisiro yina siki ko 4,398 yina kugava no peresenta 15.5%  yina kara asi mo 2017, kapi vapulisilire kuza momakonakono. Simpe, yina kara sinka kuna kara kusika ko 10,000 yirongwa oyo kapi yapulisira yomo sekondere, pausupi, (NSSCO) kwakere asi kapi vayimene. Age eyi kayigeve nonokonda asi morwa walye varongwa kwagwana yirugana, varongwa kwalitjangesa vagwane mauwa gepangero, ntani varongwa kugwana mauwa kupitira mouhaku wovakurona vawo. Eyi yiyo nye yaninkisa evango lyaNamcol limone siponga makura awo yiyo vatulisapo elikwamo lyetarururo vatare asi yinke mpamwe ayininkisa vanona vatunde mosikora. Poopo posiruwo oso Murangi kageve asi awo nava kagava yimaliva yokulirongesa yina siki ko N$300,000 kovarongwa ava ngava pita yirongwa yawo nawa.
New Era Reporter
2018-01-18 09:23:18 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...