• July 20th, 2019
Login / Register

NAMCOLs ge ǁaupexa 14,000 ǀgôana go xoaǂgā


Alvine Kapitako ǀAeǁgams-Namibian College of Open Learnings (NAMCOL) di direkteri, Dr Heroldt Murangib ge ǀhae tsî ra mî ǁîn ge nēsis kōse ǁaupexa 14,000 xrat 10 tsî 12 ǀgôan hîa ge ǂoago kurib di ǀams !âidi !nâ a !gâi!gâo!nâna a xoaǂgāsa !hūb a ǂhabase. ǂOago kurib di Hôasoreb !nâb ge Murangiba ge ǂanǂan hâ i NAMCOLS ǁaupexa 15,000 ǀgôan ǀguina nē kurib !nâ !hūb a ǂhabase soana nî ūhâba ǁkhāsa, nausan !hau!hausase 18,000 ǀgôana ǁîn di xrat 10 !âidi !nâ ǂoago kurib !nâ a ǂnû!gaus hâ xawe. New Erab ǂhôare-ao-i ǀkhab ge ǂoago wekheb !nâ ūhâ i dî!nâǁgamǁares, mâ !harib ain ra ai!gûsa xoaǂgāsendi ǀkha dīs ǂnamipeb ge Murangiba ǀhaeb rase ge mî, 2,000 xrat 10 ǀgôan ge internetsa ra sîsenūse a xoaǂgāsen ǂguro wekheb !nâ tsîn ge ǁkhā ǁaeb !nâ ǁaupexa 5 000 xrat 12 din tsîna a xoaǂgāsensa. ǁKhātin ge NAMCOLs berodi tawa !hūb a ǂhabase 7,000 ge xoaǂgāsen. ǂOago kurib ai ge skolgu !nâ ǂnôa-i 40,599 xrat 10 ǀgôana xun ge ǁaupexa 22,462 ǀguina xrat 11 ǁga !kharus ǂgaoǀkhādi ai ge dīǀoaǀoa. Nēs ge ra ǂâibasen kai !gôab, 18,137 ǀgôan ge ǂgaoǀkhāsa 23 !gôaba sī!nâ tama īsa tsîn nē tamas kai o nau ǀgau-i ai ǁkhawa xrat 10 nî ǁkhawa ǂgâsa. ǁKhātin ge ǂoago kurib kuribǀams !âidi xrat 12 ǁNaetisa !Harib ǀgôan 22,091 xu 8,632 ǀguina ǀgapi ǁkhāǁkhāsen!khaigu ai sī ǁkhāǁkhāsens ǂgaoǀkhādi ai ge dīǀoaǀoa. Murangib ge ge mî, xoaǂgāsendi hoa Namcol senterdi tawa kaise ǂkhanuse ra !gûsa. ǁNāpab ge nē ǂhôare-ao-i xa gere dî!nâhe, ǁnâuǂhôan hîa NAMCOLS nē kurib !nâ !aruǀî aisa xu ais ǁga hâ ǁkhāǁkhā!âga ūhâ tides aib ge ǁ­îba nē ǂhôana ama tamase ge !haraxu. Murangib gere ǁgui!ās !oagun ge xrat 12 ǀgôana !nona !âga xu a ǁhûi ǁkhā, ǂgurose aisa xu ais ǁga hâ ǁkhā­ǁkhadi hîa 3 irga mâ ǁkhāǁkhā!âb hoab !aroma wekheb !nâ ra hâs, ǀgamǁîse hâs ge !augaba xu ǁkhāǁkhāsens hîan studentna aitsama aiǂhomisen tsî mâiǂuidi !nâ ǀgui ra ǁhaos tsî ǀuniga !âb ge mâ semester hoas !nâ ǀgui wekheba ǁkhāǁkhākhâide !khō!oasa, aiǁgause i ge nē nē kurib !nâ sao rase nî hâ 20-24 ǀKhūǁkhāb, 1-19 !Khaitsâb tsî ǀunigasa 29 Aoǁkhumuǁkhâb disa xu 1 Taraǁkhumuǁkhâb dis kōse. NAMCOLs ge 2000 tsî 2016ǁî kurib ǁaegu Xrat 12 ǀgôan !gôaba 20,018 sa xu nēsi 41,800 ai hā mâ.
New Era Reporter
2018-01-31 10:21:50 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...