• October 28th, 2020

Namdebs ge EBay mains amasa go dtoa


Lewcor !Nans, ǀaokhoen xa a ǀhonkhoe-aihes tsî a Kaiǁkhaes dis, ge nēsi ǂhanusise a ǀasa ǀhonkhoe. 
Namdebs ge Elizabeth Bays mains hîa 1991 tsî 2018 ǁaegu haka miljuns xa a !nāsa karatna ge ǂoaxa-ūsa, ai!â gere ǂoa Fraitaxs ai ǂan!gâ ǁamaxūs âsa, Sperrgebiet Diamon Minning (SDM) Proprietys hîa Lewcors !naka ra ǁnās ǀkha ge ǀamǀam.
Nausa ra hoa !âǀhuru-aora mâti kō maris ais ge Elizabeth Bay mainsa a ǁamaxūhes ǀkha ǂoaxa tama, xawes go ǁama xūsa a hâs ge a ǂkhîǂkhîsa.

2019ǁî kurib ais ge ǁamaxūs marisa US$8.3 miljuns (N$120 miljuns) ai ge māsa i, ǁama-ao-i hâs ge Taraǁkhumuǁkhâb ǂoago kurib dib ai ǂanǂanhes khao!gâ.

Lewcors, ǁîs a ǀaokhoen ǂharugu ti ra mâi-ai!âsens ge !kharaga ǂharugun !nâ !khana hâ, ǂgaiǀons ai main ­ǁaxasin, ǀgaisa sîsengu !nâ ra sîsenūhe xūna ǀkhuwiǂuis, kai xūn aiǁgause daon, !gâunadi tsî noxopa ǀnîna !khōǂgā hâna ǀaweǁgui tsî kurus. 
Chris Lewisi ge a ǀguri ǀhonkhoe nē ǂharugub !nâ tsî ǁîb ôakha ge ǂgaeǂguis !harodi !nâ !gaeǂgāsa. 
Chris Lewisi ge  ǂharugub ǂâiǂui-ao tsî ǁkhāti a dana sîsenǂuira ǀhonkhoe SDMs diba. 
ǁÎb ǀgôab Helmuth Lewisi ge Sîsenǂuira mâisab, ǀkhuwiǂuis !âb diba tsî Thiaan Lewisa mains di sîsenǂuira mâisab !harosa ūhâse. 

“Sida ge ra mûǂui mâti da nē da go hō !ēs, Elizabeth Bay Mains tsî ­ǁîs ǀkha ra !gûǁ­are main ǁaxasiga dīs di lesensidi tsîna ǂâuǀoasase sîsenū tsî !hūbais tsî ǁgam-i !nâs tsîna main sîsengu ǀkha nî ai!gûsa.
Sida ge ǀgaisase nē mains !nâ ǁgoe ǁkhāsib !nâ ra ǂgom, xawe da ge ǁkhāti a ǂan mâti da ǂâuǀoasasiba nî sī!nâsa. 
Nēs ge !gōsase a īǁkhā, ǁguiǂgāsens tsî ǂkhâ!nâs sida sîsenaon, !oabade ra mā khoen tsî ǂhanuba xu hâ !âǀhuru-aon dis ǀkha,” tib ge Chris Lewisi haisisa ǂhaitsi ǂanǂan-i !nâ ge mî. 

Namdeb ra mîsa !oas ge, mîǁguib Elizabeth Bay mainsa ǁamaxūs diba, ǁnāti ī ǀasa ǀhonkhoe-e hōs, hîa mains nî sâuǁkhāsiba omkhâis !harosa nî !khōǀgara-i ga hâs ai ge !gao!gaosa i. 
ǁNāti ī !kharaga ǂganamsendi ǀasa ǁama-aon dide !gû!kharu!nâtoas khao!gâs ge SDMsa !gâi!gâxa ǁama-aose ǂoa ge kurib Taraǁkhumuǁkhâb !nâ ge ǂanǂanhe. 

Nē mains di ǀasa tsoatsoas ge ǁkhāti sîsen īǁkhāsib !ēde ǁKharas ǀkharib !nâ nî ǂgâxa-ū. 
Elizabeth Bays di main ǁaxasigu ge 1911ǁî kuri ge tsoatsoa tsî kurin khao!gâ ǀnîkhami ī !aroman !aroma ge ǀûhe, xawe 1991ǁî kurib !nâ ǁkhawa ge tsoatsoa, disi kurigu projeks ase, tsî xawe nē 10 kuriga !kharu tsî 2009 ge ǂganamhe, marihōǂgās ǂgoaǂuis !aroma. 

ǁKhawas ge ǀHōǂgaeb 2011 dib ai ge ǀhui-am tsî Taraǁkhumuǁkhâb 2019 dib kōse ge !khoe, ǀasa ǀhonkhoen ū!khunis ǀkhan xūna nî ǀkharase. Namdebs di Sîsenǂuira mâisab, Riaan Burgeri ge !gâi!gâba ǀasa ǀhonkhoena gere ǁkhoreba.


Edgar Brandt
2020-10-13 09:13:41 | 15 days ago

Be the first to post a comment...