• July 22nd, 2019
Login / Register

Namibiaǁîn U.S. !nâ ra ǁkhāǁkhāsenn di !gôab ge ra ǂharo


Sîsenao-i xa xoahe hâ ǀAeǁgams-Namibiab di student hîa !kharaga universitaitdi tawa United Staes of Americab (USA) tawa ra ǁkhāǁkhāsenn di !gôab ge 22 persentgu ǀkha 2016/2017 ǁkhāǁkhāsens kurib !aroma ǂharo hâ tsî !gôaba nēsi 93 studetnn ai mâi hâ. Namibiaǁîn di !gôab ge ǁkhaehe ǁoasase ra ǂharo tsî 2015/2016ǁî kurib !nâ 13.4 persentgu di ǂharosa ge ūhâ i. “Nē !gôagu ge ra ǁgau ǁnāti ī mûm,ûsa !gaeǁares hîa Namibiab tsî USA hâga ǁaegu hâsa ǁgau!nâs tsî !hao!nāsi ǁnaetiga ǀgoragus ǂnamipe,” tib ge Eric Atkinsi, USAb di ǀhûhâsib ǁhōn ǀkha !nao-aisa mâisab USAb !hūǂnûǁkhaebas tawaba ge mî. Nē 93 studentnn hîa ǁnā !hūb !nâ ra ǁkhāǁkhāsenn xan ge 55 studentn hîa 59.1 persentga ra kuruǂuina ǂguro xratga ra dī. 35 Studentnn hîa 37.6 persentga ra dīǂuin ge xratga ǀnai ūhâ studentna tsî !gau ra 3.3 persentgu din ge hāǀaro ra ǂans ǀguisa ra ôa. Nē !nurib hîa !hūǂnûǁkhaebas berosa xu ra ǂoaxab !nâ i ge ra ǁgau sao ra !nani universitaitdi Namibiab studentna ūhâsa, ǂgaiǀons ai Kansas universitaits, Iowa universitaits, Michigan universitaits, Minnesota universitaits, New York universitaits tsî Oklahoma universitaits hâde. Leena Iitulas ge a ǀgui ǁnā 93 studentnn dis hîa Meesters Xratda Hurigowaba !hoa-aon ǀkhara gowagu dina ǁkhāǁkhās !aroma ra dīs ge Minnesota Universitaits hîa Mankotas !nâ ǂnôas tawa ra ǁkhāǁkhāsensa. ǁîs ge ǀoasase ra mātare Fullbright marisi ǂkhâ!nâsa ūhâ. “Tita ge nē marisi ǂkhâ!nâs proxrammi xa ti ǀhōn tsî ai!â ta gere Universitaits Namibiab dis tawa ǁkhāǁkhāsen ǀhao-ūn tsî ge ǀnîn âna nē proxrammi !nâ-ū !gâi!gâ tsî ra ǁkhāǁkhāsenn !nâ-ū ge ǂan,” tis ge ge mî. ǁKhāǁkhāsens xōǀkhās ge Iitulasa ǁnāti ī !ēsa ge hō Amerikaǁîn !hao!nāsi ǂūsiga mû tsî ǂans, ǂhanugu mâti ra mîs, ǂgiǂgosi !harib ais tsî ǁgau!nâs ǀgaugu tsîna.
New Era Reporter
2017-12-05 09:57:57 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...