• July 10th, 2020

Namibiab ge !nae!khaisa go dī … ǂguro Afrika !hūb hîa gomaǁgan-e Chinab ǁga nî sîǂuise


  ǀAEǁGAMS – Namibiab ge ǂoago wekheb Donertaxtsēs ai ge ǂguro Afrikab ǁaedi ǀgui kai hîa gomaǁgan-e Republiki Chinab dib ǁga nî sîǂuise, ǁnāpab ge 21 tongu gomaǁgan-e Chnab hîa !hūbaib !nâb ǁîba hoan xa a kai ǁama-aona ūhâba !oa. Chinab ge ǂhâǂhâsa ǂharub ase Namibiaba a ība ǁkhā ǁîb ra kurikorobe 6.5 miljun tongu gomaǁgan-i, 250 000 tongu gūǁgan-i, 2.3 miljun tongu hāgūǁgan-i tsî 1.7 miljun tongu aniǁgan-i tsîna !auga!hūga xu ǂgâxa-ū amaga. 2016ǁî kurib !nâ kha ge Namibiab tsî Chinab hâkha gaxuse nî !gû ǁnâuguxoaǁguiba ge xoa!gao hîa nētsēb Namibiaba ǁ­îb a ǂguro Afrika!hū A-xrat !harib di gomaǁgan-i nî Asiab ǂharuguba sī!nâsa go !aromabasa. Namibiab ge 2005ǁî kuriba xu ǀnai ge sîsenaitsoatsoa Chinab ǁga gomaǁgan-e sîǂuis !aroma ǂganamsensa hōsa. ǀUniga ǁnâuguxoaǁguib nē ǀgam !hūkha ǁ­aegub ge ǂoago kurib di ǀKhū­khâb ai xoa!gaohese. ǂGuro ǁnâuguxoaǁguib hîa ûitsamaxūn di ǂurusib tsî nauna xu ǀgonahes ǂnamipe ge hâ ib ge 2011ǁî kurib !nâ Chinab di dana!ās Beijings !nâ ge xoa!gaohe. !Khanni 2016ǁî kurib dib !nâs ge ǂAn!gâ tsî Sertifikata  mās !âb !Nans Chinab disa, Namibiab di Meatcosa sari tsî ôa!nâde !khaigu hîa nē gomaǁganǂharugub ra sîsen!nâhega tawa gere dī. Nausab, Namibiaba 2016ǁî kuriba xu ǁaegub 2017 dib kōse Am tsî ǁKhoraǁōs di khoraǂuisensa hō!â, !gōsase Otjozondjupab, Kuneneb tsî Omaheke ǀkharigu !nâ tsîs ge nēsa nē ǁnâugu ǁgamǁarede aibe a !hâumâise. Meatcos ǀAwemā!nans di aiǂnû-aos Martha Namundjebo -Tilahuns ge ge mî, nē ǂnûiǂgās tsî !gōsase Namibiab ǁaes tsîn kaise ra dâsa nē ǀasa ǂharugb !nâ !âs !aroma. ǁKhā ǁaxasib tawab gere !hoa soab aib ge Chinab !Hūǂnûǁkhaba-aob Yang Juna ge !khō!gâ, Namibiab hoa Afrikab !nâ a ǂguro !hūsa gomaǁgan-e Chinaba !oa ra sîǂuiba. 
 


Kuzeeko Tjitemisa
2019-04-02 10:02:34 | 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...