• June 17th, 2019
Login / Register

Namibiab ge 100 persentgu sîsenmās !nâ nî hâ - Lumumbab


Albertina Nakales ǀAeǁgams-ǂAnǂansa ǂnoaba-ao tsî a ǀgapi ǂansabeb Kenyab Patrick Loch Otieno Lumumbab, ge ǀAeǁgams !nâb ge ǂoago wekheb Wunstaxtsēs ai gere gowaǀî soab ai gem î, Namibiab ǁîb di ǀoro !gôab ǁanǂgāsaben tsî !nāǂamsasib !nâb ūhâ ǁuib ǀkha 100 persentgu sîsen ra khoena nî ūhâsa. Lumumbab, hîa ǀgam ǂhaitsi ǁkhāǁkhākhâira Wunstaxtsēs ai g ūhâ ib, New Erab ǂHôamāǂuis ǂNûiǂgās di ǀaweǁguisa !hoa!âdi di !âs aseb ge ge mî, Namibiab a ǀkhaesa !khaisa ǂauna !gôab !nâ hâ ǁuib ǀkha tsîn hoa ǁanǂgāsabena hoatsama ǁnāpa xu nî domdoresa. Lumumbab ǁkhāǁkhā!âdi ge ǂgaiǂams “Afrikab ǂGaeǂguis, Omkhâisens tsî ǀGoragus Kurus ǁUib dis” !naka gere ǁnā. Nē ǁkhāb !nâ ge māǂuihe ôa!nâdi !nurib Namibiab sîsenosib !gôagu dib ge ra ǁgau, !hūb di sîsenosib mâsib ge 2016ǁî kurib !nâ 34 persentgu kōse a ǂharosa ǁnāpab ge 2014ǁî kurib !nâ 28.10 persentgu ai mâ is khao!gâ. ǁAegubǀnōb persentgu ge 1997ǁî kuriba xu 2016ǁî kurib kōse 27.29 persentgu ai gere ǀnōhe,2008ǁî kurib aib ge 37.60 persentgu ai mâ i tsî 1997ǁî kurib ai 28.10 persentgu kōse ǁgoaxa hâ ise. “Namibiab ge ǁnā ǀoro Afrika !hūgu di ǀgui hîa 100 persentgu di khoen sîsenga ūhâsa nî ǁawoǁawose iba. Namibiab ge sores, !gâi !gôab !nâ hâ ǁanǂgāsaben, tsî ûixuhe ǁkhā ǁuiba ūhâ tsî ǁnā-amaga ǀguis khami ī ǀhapiokaisen-e ūhâ tama hâ ǁîb tare-i !aroma Denmarki, Finlandi, Norwayb, Swedeni tsî Qatari khami a ī ǁoasa. Xawe ti ta go a ǁnâu!ā kaihesa !oas ge ǁnā !khaisa ra sîsenaihe,” tib ge Lumumbaba ge mî. Nausa gu !gôakhâiga ra ǁgau, ǂauna !gôab di !hūgu nē ǀkharib di gu !haese sâuǁkhāsib !harib ai ra ǀomkhâisa ti, xaweb ge Afrikaba noxopa hoa omkhâisens !harigu !nâ khaos ai hâ tsî nēs xa ra !aromahese !gâi tamase ǁanǂgāsaben ûiga ra tsâǀkhā.
New Era Reporter
2017-09-12 10:04:18 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...