• June 6th, 2020

Namibiab ge hoan xa !gâiǂâu hâ sîsenǂuiba ūhâ HIV soǀōa-e nî sîsenūtsoatsoa


  ǀAEǁGAMS – Ministeris ǂUrusib tsî ǀHûhâsi !Oabadi dis (MoHSS) ge hoan xa ǀgaisa sîsenǂuiba ūhâ soǀôa-i, dolutegravir, ti a ǂansa-e !goaxa ǁkhâb ǂNūǁnâiseb !nâ nî mâi-ai!â. Nē soǀôa-i hîa Dolutegravir-i ge DTG tis tsîna ǂansa. 

ǁÎ-i ge ǀorose !gâi tama sîsenǂuigu hîan nau soǀôan nēsi Namibiab !nâ HIVs !aroma ra sîsenūhena ūhâga !khōǂgā hâ tsî hoan xa ǀgaisase soros di !kham!oas ǁkhāsib tsîna ra omkhâi. Nēsis kōseb ge Namibiaba 200 000 xa a !nāsa khoena ūhâ, HIV xoxoros hîa AIDSa ra ǁorasa tani hâse. MoHSS di Senior ǀAe!khōs ǀAwemā-aos HIVs tsî ǀHaiǁuib (TB) !aromas, Dr Ndapewa Hamunimes ge ǁgui!ā tsî gere mî, DTG-i kaise !amku sîsenǂuiba ūhâ tsî !nubu ǁaeb !nâ ǁnāti ī khoe-i hîa ǁî-e ra sîsenū-i di soros ǁkhaubas ǁkhāsiba !haese ǀgui tamas ka i o ǀgam ǁkhâkha ǁaeb !nâ ra ūkhâisa nau soǀôan sîsenūsa da !nanisa xu disiǀgamǀa ǁkhâgu ǁaeba ra !âu hîa. Dr Hamunimes ra mîsa !oa-i ge DTG-e Europi, United States of Americab tsî sada ǁanǁare !hūgu, Zambiab, Botswanab, Suid Afrikab tsî Zimbabweb hâgu !nâ ǀnai ra sîsenūhe. “Sida ge ǀnai da ra ǁnaetisase sîsenū ǀae!khōdi !nâ dolutegravir-e nî ǀaro 1 ǂNūǁnâiseb disa xu. 

Hoaraga Taraǁkhumuǁkhâb !nâ da ge ǂhâbasa aiǂhomisendi ǀkha nî ǀhawe tsî 1 ǂNūǁnâiseb dis ain ge ǀae-aona dolutegravir-e !khōǂgā hâ soǀôan ǀkha nî tsoatsoa. !Goaxa ǁaeb ai da ge TAF-i tsîna nî ǀaro, xawe-i ge ǁî noxopa a ǀkhai,” tis ge ge mî. ǁNāpas ge nē ǀasa DTG-i ǀkha dawas ǂnamipe gere dî!nâhe soab ais ge Hamunimesa ge mî, ǁîn ǀnaisa soǀôana ǁaekorope ra dawa!nâsa. “Soǀôana ǀkharaǀkharas ge mâ ǁaes tamas ka i o mâtikō kurina xu hâ tama hâ, xawe ǀasa ôa!nâde xu ra ǂoaxa !nurigu ai ra !gao!gaohe, aiǁgause-i ga nē soǀôa-e !gâi tama sîsenǂuiba ǀae-aon ai nî ūhâs kara, o da ge ǀnai ǁari ǀkhara-i ǁga a dawa ǁkhā,” tis ge ǀaedī-aosa gere ǁgui!ā. ǁKhā ­ǁaxasib tawas gere !hoa soab ais ge U.S. !Hūǂnûǁkhaeba-aos Namibiab !nâs Lisa Johnsonsa, Hamunimes di mîde !khō!gâ tsî gere mî, dolutegravir-i mûmûsa !gâi!gâna ūhâsa ai!â gere sîsenūhe soǀôan ǀkha  i nî ǀgoweǀnōhes karao. Ai!âs ge ge mî, US ǂhanub, PEPFARs !nâ-ū 95 000 boteldi soǀôana ra ǁamasa îs ministerisa tsoatsoa-ūs nî ǁaeb ai soǀôana ūhâ. Minister, Dr Kalumbi Shangulab ge ge mî, 2030ǁî kurib mûǂuiba sī!nâs !aroman hoaǁae ǀasa ôa!nâde xu ra ǂoaxa aoǁguiga ra saosa. 


Selma Ikela
2019-09-03 07:38:38 | 9 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...