• August 15th, 2020

Namibiab ge mûmûsase corona xoxorosa xu ra ǂuru


Noxopan ge ǀgam Namibiaǁîn hîa ge corona xoxoros !oagu positifse !âihe hâ ina nē ­ǁōsa xu ge ǂuru tsî !hūb !gôab ǂuru ge khoen diba 11 kōse go sī-ū. Nēs ra ǂâibasens ge, ǁnā ǁawoǁawosa 16 khoen hîa Covid-19 ǀkhan nēsis kōsena xun 11 khoena ge ǂurusa tsîn nēsin koron ǀguina noxopa ǀae!khōs !naka hâsa. Nēsis kōse-i ge noxopa ǀgui khoe-i tsîna Namibiab !nâ Covid-19 ǁ­ōs xa ûiba ge ǂoa!nâse !nurisa tama hâ.

Namibiab ge ǁkhāti hāǀaro ra ǀasa !gôab di khoe-i hîa nē ǁōs !oagu positifse ge !âihe-e !kharu ge 35 tsēdi !nâ ūhâ tama hâ, tsî nēs ǀkha Namibiaba hoan xa a ǂoaǂamsa !hūse tamas ka i o hoarahus di !hūb nē !harosa go sī!nâb ase hoa !hūbaisise ra mâi.  ǂUrusib ministeri, Dr Kalumbi Shangulab ge !kharu ge Sontaxs aib gere mā !nurib Covid-19 dib !nâ ge mî, 9ǁî !nae!khais ge ǀoasase a ǂurusa, nēs ge Satertaxs aib ge 10ǁ­î !nae!khais di ǂurusa !nuri hâ is khao!gâ. “Sid age nî ai!gû ǁ­îsa noxopa ǂōrisase mû!haras ǀkha, ­ǁîs ǁan!nâ hâ ǂnamipeb kai !ēs ǁnāti ī ǂhīgus īǁkhāsib diba ūhâ amaga,” tib ge Shangulaba 9ǁ­î !nae!khais ǀkha ra ǁnaeǁgause gere !nuri. Ministeri ge ai!â ge !nuri, 84 Namibiaǁîn ge !kharu ge Satertaxs ai Suid Afrikaba xu anikunis ǀkha a oaǂgâxasa, ǁîna xun 36 ǁHuiǂgaeba xu hâ tsî 48 Johannesburga xu hâse. Hû khoen ge nē khoena xu ǀAeǁgams !nâ ǀguri a ūhâsa ǁîn gere ǁgau mâsigu nî ǂōrisase kō!gâhega tsî naun ge !kharaga ǀguri-ūhâs !khaigu Namibiab digu ǁga ge ī-ūhe. “Europab tsî Amerikab hâkha ge ǁōs khoraǂuisens !gôab tsî ǁō ra khoen !gôagu ǀkha ra b Suid Afrikaba ǂharo ra !gôab ǁōs khoraǂuisens dib tsî ǁō ra khoen dib ǀkha ǂgurose mâ hîa. Nēsis kōsen ge 1 543 khoena Covid-19 !aroma ge !âihe, ǁîna xun 33 Satertaxs ai ge !âihese. 1070 Khoen ge ǀguri ge ūhâhe hâ I, ­îna xun 615 ǁgâudi ǁga ge ǁaru kaihese. Nēsin ge 455 khoena noxopa ǀguri ra ūhâ!nâhe !khaigu tawa !gau hâ.  


Staff Reporter
2020-05-12 09:27:15 | 3 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...