• July 16th, 2019
Login / Register

NANTU, ministera kavalipere magano gomawa kuhamena ezuva lyovamitili


Nuusita Ashipala Oshakati-Mbunga zovamitili vana kutumbura asi NANTU pasupipiko, kavahundilire asi vahepa kugusapo veta ezi vaturapo zopublic private partnership pangenderera, morwa kuna kugusa unene nonkondo ndi mukumo vanona vana kulironga ndi kapi vana kara hena noukanguki. Awo kavatente asi veta esi kuna kugava tupu uwa konombunga gona dimwe ndi dina kara mepangero kapisi vaNamibia navenye. Presidente gwazo gwaNANTU, Simeon Kavila katente asi sinzi somavango govamitili simpe kapi vagagwanena varongi eyi yina kuninkisa asi varongwa vahepa kuvazwidamo monkondwa rongero. Eyi kuna kumoneka nawa nawa asi kapi tuna kuvhura kugazara nawa unene apa nye tuna kugwanekera nehoroko koyimaliva yeyereko. Eyi kuna kutanganesa nye yirugana unene erongo, omu tuna kupira kugwana yihepwa yokurongesesa mononkondwa ntani nonkondwa kuna kudihoka nye novarongwa. Ngano asi epangero kuna kugazara nawa, mokutura malikwamo gepangero monaruwa, hawe ose ngano kapi tuna kara noudigu ou tuna kumona ngesi pwanayina apa, yimo ana kutanta Kavila. Kavila kageve nonkangoedi mosiuyunga esi kamukwatereremo Presidente gona gwaNANTU, Joseph Dinyando, mosiruwo sokudina ezuva lyovamitili mouzuni modoropa zaOshakati. Ministera gerongo, Unkurungu ntani mpo, Katrina Hanse Himarwa, kakumbwlireko asi ministeli ngesi kunakara nomavango gomuporongwa gokusika ko3000 momalikwamo, nye mavango aga ngava gakutira vantu nsene asi vana mana kutara asi kapi vana kara hena novarongi woyiundumba. Posiruwo esi ministeli kuna lituramo mokutara asi varongi vangapi vana kara nawo melikwamo lyawo. Nage kayimwene asi nosure dimwe kua kara novamitili wovanzi ano edi dimwe kapi dina kara novamitili, apa nye ngavatameka kutjingia mavango ogo hawe awo vahepa kudiva asi kapi pana kara hena nompito peke dokuwizamo yiundumba. Ame nina diva asi vamwe kapi munahafa nye twahepa kutara asi ngendeseso zetu zina wapa kumeho tukadive asi varongi vangapi tuna kara nawo, melikwamo makura tukare nomatjingiso gokugwana varongi. Ministeli kapi zina kugusapo asi varongi kapi vana kara noudigu umwe womambo omu vanakugazara asi udigu wangesi kukaugusapo ngapi. Siruwo nye apa nakere nedinguro konosure monomuknda, hawe awe nakamwene asi ngapi vana kuparuka vamitili. Ame nakamwene asi varonga wovanzi kuna kuvamona asi kapi ava vapandura ndi asi vavafumadeke. Awo hena kapi vana kulizuvha asi vantu tavavapurakene hena. Ame kwakamona asi vamitili kuna kuparuka noudigu. Ame kwakamwene asi vamitili kuna kuparuka noudigu kurara moyipereki nsene upyu vahepa kuuzuvha ano nsene mufu vahepa hena kunyanda mmunene. Ano nsene mvhura zina kuroka hawe mwahepa kuruta momema dogoro muyasike kosure, omu noyasika ove kuna kuhona mema nye kuna kukundindira asi eronge munona gomuNamibiayimo ana kutanta Himarwa. Age kavatanterere asi ministeli zendi kuna lituramo mokuwapukurura mukaro nouraro wovarongi sirongo nasinye. Mvhura ezi ezuva lyovamitili kavalidene kumwe nositurwapo asi ‘ kuronga noumanguruki nokugava uwa wakahurako kovarongi.
New Era Reporter
2017-10-12 10:17:28 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...