• June 6th, 2020

Nappa kakatulire sipangerogona zouholi moKavango


John muyamba Rundu-Mbunga ezi vana kutumbura asi Namibia Planned Parenthood Association (NAPPA) ngesi moutano kavakatulire nye evango lyosipangerogona lyouholi alyo hena lyokugendagura lyovadinkantu omu sirugana esi sina kara asi sonomukunda edi mbali Kavango zoutokero ntani Kavango zoupumezuva. Sipangero nye esi sina kara asi sokugendagura, ngasikara tasivatere vadinkantu asi ngapi lyakara elikwamo lyokukara panyama ntani ngendeseso mokureta vanona. Sipangero nye esi sokugendagura asi nasiza nye konomukunda edi dakara ure naRundu, morwa moRundu NAPPA ngakaramo nare nosipangero esi vapatwilire mo 2014, morukanda rwaNkarapamwe moRundu, nositambo asi vavatere vadinkantu womomukunda. Mokutara nye asi vadinkantu vetu kapi vakara pevango limwe, nosinano esi valikara yipo nye vawizapo negano asi vahepa kuvazira kooku vakara yipo vakavaguse moudigu wokuninka asi vaze kosipangero sepangero monomunda dawo omu nava kapira hena pwarumwe kukalizuvha mbili morwa omu vatura yipangero oyo. Nguuru gomukunda Kavango zoupumezuva ndokotora Samuel Mbambo, posiruwo sokugava eyi moutano, age kahundilire vadinkantu kumwe novanasure asi varuganese yiruganeso eyi moomu vavhulira eyi yina kutunda koNAPPA. Ame kuna kuhundira vadinkantu womukunda ogu, asi mwahepa kuruganesa sipangero esi sina kukamudingura konomuknda deni moomu mwavhulira. Yimo ngoso Mbambo ana kupa mukumo vadinkantu. Muna kara muna yidiva asi mukunda gwetu kuna kara gumwe yina gumu eyi yokukara nomazimo nounona nona. Morwa yimwe kuna kuyimona asi vadinkantu vetu kapi tava vhuru kuza kwankenye evango morwa vana kara nowoma omu yina kuvamonekera asi kapi gawapa mavango ogo. Melikwamo nye eli vana tupe nayina omu lina kara ehauto lyokugenda likatupe uhaku, hawe none lizuvheni nye asi tomukagwana sirugana esi moomu muna seyere, yimo ngso ana kugwedako. Varongwa vamwe kavakere pelikwamo lyokugava yiruganeso eyi kavakere vanahafa asi hawe ukanguki naulihana nokugava udivi asi ngapi nokara paukanguki posure nawo ngesi tavadingura nye evango eli likare asi posure ndi pomukunda. Ose tuna hafa unene morwa tuna gwana nye sipangero esi sokugenda sikasike oku tuna kara, rambangako nosure, mokukaturonga asi elikwamo lyokukara kumwe panyama ngapi, ntani makonakono, nampili ngomu nye tuna gwana sipangero esi ame kuna kuhundira tupu vanonakadona vetu asi valigoreko kweyi yokukara panyama, yimo ana kutanta Violet Naingwendje murongwa goposure zRundu senior primary. Kugusako nye NAPPA, siapngero esi sokugendagura tavasiruganesa woministeli zerongo, unkurungu ntani mpo, ntani ministeli zoukanguki noukali nawa mokudingura nosure ntani nomukunda nye dakara monoKavango edi mbali nsene pana kara ehundiro. Sure kuvhura kuhundira ehauto eli likare posure zawo ezuva nalinye, nampili gavali ngoso, yipo asi vagave sirugana kovanona. “ Ngovadinakntu twahepa kuhageka kulihamesera nyamwetu melikamo lyokukara kumwe panyama, ano nsene asi koveli nye vamwe owo vatameka nare, hawe vahepa nye kuza kosipangero esi zaNAPPA yipo vakagwane mbatero ano nsnene asi vana vagwana asi kuna kara nokambumburu koHIV, awo navagwana mbatero poopo. Eyi kuna rerupa morwa awo navagwna sirugana pepi naNAPPA. Mushongo Celestinus, murongwa posure zaDr. Alpo Mbamba zakara moRundu, yige ana kutanta nonkango odo. NAPPA, kugava sirugana kovadinkantu unene ngwendi HIV, mokukona kona, kugava ehungo mwenyo, ntani kugava asi ngapi noturapo elikwamo mokureta vanona ntani uhaku mokuhakura nomukisi dina kara asi domukagu pokukara kumwe panyama, yipo asi vavape erongo lina gwanene.
New Era Reporter
2017-11-09 10:18:42 | 2 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...