• April 18th, 2019
Login / Register

!Nāsa ǀammi !narisari-aon !gâb ǀkhāb ai ra ǂnûn ge !norasasib !hâuga !gae tama hâ


Selma Ikelas ǀAeǁgams-ǂKham khoes di ûib ge ǁnātsē ge ǀkhara ǁîs ge !narixūs !nâ ǀgui nî ǂnûse a ǀamse ǁîs ge !norasasib !hâubas !gaesen tama hîa autotsūke!gâ-i !nâ hâ is khao!gâ. ǁÎs ge !nari!nâ hâ i autos !nari-aob ge nē autos di !khubusens !nâ hui ǁoa-i tsîs ge ǁîsa autosa xu a aoǂuihe, !norasasib !hâubas ge !gae tama hâ i amaga. Tanja Cloetes ge nē autotsūke!gâb !nâ dûtûba ge tsûtsû tsî nēsi aitsamas a huisen ǁoa mâsib !nâ ge ǂgâ, kamanaba xus !nakab ǁga ge ǂkhôaǂgâse. Cloetes ge ǁîs di !oa!oaxa tsēsa gere ǁgam, ǀhûǁarebese ge ǀAeǁgams !Ā!khōmais ǀAwa!namn, Namibiab ǀAwa!namn, Auto Tsūke!gâb ǂGaes (MVA) tsî Cardiff Universitaits, Wales !nâ ǂnôas hâdi xa ūhe hâ is tawa ǁnāti ī !huri!hurisa !gôagu !norasasib !hâuba !gae tama is xa Namibiab daogu ai ra !aromahese ra hâ ǁōgu diga gere mâi-ai!nâhes tawa. “Tita ge 20 ǂKhoesaob 2008ǁî kurib autotsūke!gâb khao!gâ nēti ge a tsâma, ǂâihō ta ra o ta ge !Namiǂnûsa xu gere !nari xawe !norasasib !hâuba ge !gae tama hâ i nē daob ai. Mâtis ge nē !narisa a ǀamsa ta ge a ǀū, xawe ta ra ǂâihōs ge ǀgam wekhekha khao!gâ ta ge kaise ǁkhōǁkhōsase ǀaesen hâ khoen !khaib (ICU) ǀaeǁgâub tawa hâb tawa a !huriǂkhais ǀguisa. Tita ge ǀhûhâsiba ra ǂgaoǂgao!nâ tsî mîba, 40%ga xu 60%gu kōse hâ tsû-ain a ǁkhaubahe !khaisa !norasasib !hâuba !gaes ǀkha. Ti kai !hausens nētsē ta tita ǂnôa-ūs ge, hana ta ga ǁnātsē !norasasib !hâuba !gae hâ, ob ga mâsiba nētsēb īsa xu ǀkha hâsa,” tis ge Cloetesa ge mî Daogu ai ra hâ tsūke!gân ôa!nâdi !nuribas ge ǁhao-aon ǀkha gere ǀgoragu soab ais ge ǀAeǁgams !Ā!khōmais ǀAwa!namn mîgowaba-aos Cillie Auala-Kapolosa ge mî, 88%gu !nariǀhao-aon hîa !nari-aob !gâbǀkhāb ai ra ǂnûn !norasasib !hâuga !gae tama hâsa. ǁKhāti ge nē ôa!nâs !nâ a !gāsa !khais ge ǁaupexan 20%gu di ǂkham ǀgôaron ǀguina ǀgôaron nî ǂnûi!nâhese i xūdi !nâ !naris ǁaegu ra ǂnûihesa. Nē ôa!nâs !nâ di ge 1557 (92%) autodi tsî 226 kai autogu tsîna !norasasib !hâugu ra sîsen !khais !âide ge !kharu!nâ. ǀAeǁgams !Ā!khōmais ǀAwa!namn Danab, Adam Eiseb ge ge mî N$500 di ǁkharab ǀgôan !aroma tsî N$1000 !nariǀhao-aon hîa !norasasib !hâuga !gae taman !aroma nî ǁgui-aihesa.
New Era Reporter
2018-02-27 10:45:43 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...