New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / NaTis kavatwere yirugana yawo koOkongo

NaTis kavatwere yirugana yawo koOkongo

2020-07-02  Staff Reporter

NaTis kavatwere yirugana yawo koOkongo
Top of a Page

Hilma Nakanduungile 

Ministeragona gougendero noyirugana Veikko Nekundi moutano kaupwire kakapatwilire evango lyokugava nbombudi lya ndi asi mberewa moOkongo. Monomvhura dakapita, vatungimo momukunda gwaOkongo navamwe vatunga pepi kugenda sinano sosire kuza koEenhana ndi koNkurenkuru omu vana kukapapara mbatero komberewa zaNaTis, elikwamo eli aligusa yimaliva yoyinzi kovantu wovanzi, unene ava vakara nye asi kapi vakara nougendero wavene. Apa kahuyungire pevango lina, Nekundi katente asi mberewa ezi zompe vana paturura kuna kumoneka asi nazireta nawa nawa yirugana eyi agava NaTIS kovantu, ngesi moOkongo ntani nava nye vatunga pepi yipo asi eparu lyawo liwape unene. Age simpe katente asi hawe kuna kuyimona asi nayiwapukurura mukunda gwina gwaOkonmgo. 

Age simpe kagwedereko asi hawe mousili mberewa ezi tazikakambekako kekuliko, omu lina kara nye elikwamo lyepangero asi twahepa kureta yirugana pepi novantu. Magano getu kuna kara asi twahepa kukara nonomberewa dinagwanene mwazasirongo, ame nahepa kumutantera nayina ngesi asi ministeli zougendero noyirugana kumwe nomberewa zoRoads Authorities kuna kuruganena kumwe yipo eyi tuna kugazara yize moyirugana moomu tuna hara. Yimo ngoso ana kutanta ministeragona gougendero noyirugana. Nampili ngomu yina kara asi evango eli kapi lina kara noyiruganeso nayinye muna kara ngwendi kutjangesa mahauto, kugwana nombapira dokusingisa ntani kapi simpe vana kugava nombapira dokuninka asi okalironge kusinga. Mberewa ezi zaNaTIS kuna kara ngesi komberewa zondango zegendeso zaOkongo, omu vaziwapukurura noyimaliwa yokusika ko N$225 000.   Nekundi kahundilire muhoko asi kwahepa kuvakara morwa kuna kara magano peke goupikipiki mokuzonagwisa yirugana yaNatis, age kuna tamba vatjotji, morwa koveli vana kugava nombapira dokulirongesa kusinga doyimpempa ntani dokusingisa nado doyimpempa. Ame kuna kumuhundira asi nkenya apa mwahepa kuyaturamo mahundiro geni kovantu wouhunga kukwama nongendeseso odo dakarapo daNaTis. Namukanderere mwahaka fa mokakero gahurako mokukwama elikwamo lyowo vantu vana kara asi egano lyawo lyokuvaka yimaliwa yeni. Posiruwo sooso munasipundi gondango zaOkongo, Paulus Mwahanyekange, katambwire nomutjima guna hafa egawo yirugana eyi yaNaTis nomu ana kuyimona asi kuvhura nye kukawapukurura eparu lyovatungimo.
 


2020-07-02  Staff Reporter

Tags: Khomas
Share on social media
Bottom of a page