New Era Newspaper

Header ads
Icon Collap
...
Home / Ndango zodoropa zaRundu ngesi kwato yimaliwa, vatungimo vafute mavango vatunga

Ndango zodoropa zaRundu ngesi kwato yimaliwa, vatungimo vafute mavango vatunga

2018-10-25  John Muyamba

Ndango zodoropa zaRundu ngesi kwato yimaliwa, vatungimo vafute mavango vatunga
Top of a Page

RUNDU - Mukwatelimo pamberewa modoropa zaRundu, Sikongo Haihambo, katente asi doropa zaRundu kapi taziretesapo marunduruko nepu asi kapi pana kara nonkambadaro dononene yipo asi vawapukurure nonzira, kudamuna yiahando, ntani udigu nye ou wakahurako wokupira kuvhura kuranda mema gomanzi kwaNamwater morwa sikesa sawo ngesi kuna kara sahana yimaliwa, ano ndango ngesi kuna kara asi awo kuna kara noudigu mokuretesapo mawapukururo. Haihambo yimo ngoso ana kutantera sayitunga zaNew Era, noukutanta asi age ngesi sitamb sendi kuna kara asi kupi oku ndango zodoropa nazigwana yiwizamo yipo vatunde moudigu ou vana kara nawo ngesi  nokutanta asi vantu ava kavagwene sinkwa ntani mavango gokusika ko 14 000 gokutunga ntaantani vavapure asi vahepa nawo kufuta ndi asi kufutira mavango gawo ogo vana tungu ngesi pwahana mukoso gonkandi. Ose kuna kara noudigu womema, kudamuna yihando, udigu wononzira oyo yiwo udigu tuna kara nawo una kuninkisa asi yiwizamo yetu hawe kapi toyipura asi yinke yina kuhoroka. Ngano asi ose ngokansela kwakara nonobiliyuna, momalimba getu, ano ngesi kwato eyi tuna weke yipo asi twahepa kukara nononkambadaro peke edi dina kuretesapo yiwizamo, moomu tupu twayidiva asi kwahana yiwizamo hawe kwato eyi nomvhura kurugana. Haihambo yimo ngoso ana kutantera sayitunga zaNew Era. Age katente asi nampili ngomu ana kutara asi tatara yokuza komeho hawe gahepa hena kutarurura eyi vakere nayo nare nampo yina pumbwa ewapukururo yipo asi noprojeka dimwe vadiwapukurure. Simwe esi nani vhura kutumbura elikwamo lyokurandesa evhu, momarukanda ngwendi Sauyemwa, Kehemu, Ndama, Kaisosi nayimwe ngoso, ame kwange kuna kuyimona asi oso simwe sokuvhura kurugana morwa projeka natugendesa morwa dogoro ngesi kuna kara tupu N$10 mosikwe mita kupi ngogwana ndando zongwa ngoso, yimo kuvhura kutara kovantu vetu vamwe vakurupe nye wahepa kuyitarurura nayinye oyo, komeho oko tare asi vahepa kugwana evhu lyavene yimo ngoso ana kutanta mukwatelimo momberewa ozo Haihambo. Mavango gokutunga aga kwagatura nye peveta asi mavango gokutunga vantu nombatero twagwene kupitira mokampan ezi zaLUX Development ntani azo kwavaterere ministeli mokuwapukurura evhu olyo, ntani vatulirepo elikwamo asi vatungimo ngapi navafuta kondango zodoropa kupitira melikwamo vatulirepo nye elikwamo olyo lyadongonoka. Makura ame ngesi kuna kuwapukurura malikwamo gene, yipo tuzigide vatungimo owo nye vahepa kundindira dogoro nize mompepo nivapukurure morwa kutunda apa yahaga yangesi yinzi yahorokapo ntani vantu vamwe ava vakara asi mavango gawo vagarende nampo yimbapira youmbangi yazumbana. Twahepa kurugana mokuliwora tutarurure nawa morwa ose kuna kukarugana nomavango gomanzi gokusika komambo 14 000, aga nge nye vatura paveta asi pokutunga. “ Ame nayidivire asi kosinke nakuwiza, somulyopo asi nahepa kuruganesa udivi wange kumwe nousili, nayidivire asi pokurugana nkenye ey nahepa kutara maruha nagenye yipo asi neyi ngani katameka kuyigendesa ndi kutura moyirugana hawe yina wapa”. Nkenye yimwe nayihoroka yiyo yaretange oku, pausili ose dogoro papa kuna kurugana nawa. Ame kuna kuyimona asi mokugendesa wahepa kugwana yininke eyi ono kutara asi tayikurundurura oze pontambo peke. Yimo ngoso ana kutanta.


2018-10-25  John Muyamba

Tags: Khomas
Share on social media
Bottom of a page