• July 22nd, 2019
Login / Register

Ndu ya Milao ye nyinyani inyatela mulao wa nako


Abertina Nakale Windhoek-Ndu ya Milao ye nyinyani ise inyatezi milao ye shelana-shelana, kungelela ni mulao one uambozwi hahulu wa Nako ya Namibia, oka bona naha iambuka kucinceza kwa nako ya maliha nikusiyala feela ni nako ya mbumbi silimo mukatumbi. Muinasitulo wa Ndu ya Milao ye nyinyani Margaret Mensah-Williams, nazibahalize labubeli kuli kwanda milao yeñwi, Ndu inyatezi mulao wa Nako ya Namibia, kusina licinceho zeñata. Kuitekezwi kuli Mueteleli wa Naha Hage Geingob uka nyatela mulao wo nako hainze iya. Taba ye itoloka kuli Namibia ika siyala mwa nako ya mbumbi sina naha ya South Africa, mi haisana kucincezanga kuya maliha. Liluko la Tuto ni lona lika lumelela likolo zeñwi kuno cinca nako yakukena ni kuzwa kakuya kamayeyo asibaka mobaliteñi, kono ikaba feela kasamulaho atumelelano ni bashemi. Mulao wa nako nosulilwe mwa Ndu ya Milao ki Likwambuyu wa Liluko la Mabasi ni Kuzwa ni Kukena mwa naha, Pendukeni Iivula-Ithana, la 22 Yowa silimo se. Mulao ubata kuli kube ni nako ye inelezi, ni kufelisa mulao wa nako wa silimo sa 1994. Mwa lingambolo mwa Ndu ya Milao, nekusika fitwa fa tumelelano, mi kikafo nekubile ni litaba za kuikopanya ni sicaba sa naha. Mwa kuikopanya ni sicaba Katengo kaka yemela babeleki mwa naha, neka patuluzi kuli lipesenti zefita fa 80 zaba beleki neba lumelelana ni nako ya mbumbi kuli isebeliswe silimo mukatumbi. Mulao wa kale wa silimo sa 1994 nelumelela naha kucinca nako kahola kukuta mwa muhalo mwa nako ya maliha. Milao yeñwi yene inyatezwi kimulao wa silelezo yaba ba patulula litaba zepatilwe, ono nyatezwi viki yefelile. Mulao wa kusileleza lifolofolo ni wa kulekisa kwa linaha zeñwi ni ona no nyatezwi. Haneli mulao obona za masheleñi anaha, ni mulao wa Tutengo twa Likiliti, ni wa Tutengo twa Tolopo, ni wa za Miseto, yona isa zwela pili kukandekwa.
New Era Reporter
2017-08-14 12:20:59 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...