• July 5th, 2020

Nēpas ose! … ǂKhîo!nâsiba ǂkhawusa ǁkhāsiba ūhâ Braziliaba xu ra ǂgâxa-ūhe ani!ân ǂnamipe


!GOMENǁGAMS – ǁAma-aona ra ǂgaoǂgao!nâ Rob Parkeri ge ra mî, ǁaeb go a  ǁhâsa ǂhanub nî Namibiaǁîna ǁkhaubasa Brazila xu ra ǂ gâxa-ūhe ani!ân !oagu, nēs ge ǂurusib !harib ai ǀgui hâ tama hâ ǂganǀgaub tsîna !khōǂgā hâ. ǁÎb ge !gâi tama ǀgaub hîab Brazila ǂoaǂamsa !ân anin dina ū-oa tsî ani!aogu, aniǂaidi tsî ǀnî hâ ǁgaiǁgaibe !âna ra ǂgâxa-ūba ǀau tsî ra mî nēs ǁkhāti ǂurusiba ǁkhōǁkhōsasib !nâ mâis ǀguis ose xawe !hū!nāsi aniǂharuguga ra !gamsa. 

Brazili ge ǂoaǂamsa ani!ân, aiǁgause ǀūdi, dîgu tsî ǁgawohâna Europaba !oa sîǂui tsî nau ra !gau ǁgaiǁgaibe !âna ǀon-e ūhâ tama ǁgarugu !nâ ǂgā hâse afrikab !hūgu aiǁgause Namibiab khami ra sîǂui. 

Parkeri ge Suid-Afrikab hîa ǂoago wekheb !nâ ǀgaisase ge ǁgâiǂuisenni, Afrikab !Khawagas !hūga gere hirihiri!nâse îgu mâǀhao tsî nē ǂhanu tama dīǀima. Brazili ge hoa !hūbaib !nâb ǁ­îba a kai sîǂui-aob aniǁgan-i diba hîa nēsi SADC !hūgu !nâ naupa ǂgaohe tama !âna ra ǂgâxa-ūba. 

Nausab Namibiaba ǁîb ǀkhāba xu !hū!nāsi aniǂharuguga ra ǀgaiǀgai xaweb ge ǂhâsib hîa hâb !aroma !augaba xus tsîna ra ǂgâxa-ū, xawes ge nēsa ǂâibasen tama hâ ǂgaohe tama ani!ân di ǀapob a ti. Namibiab !Hū-omkhâis !Gaeǁares ge ǂoago wekheb ai ǀgaisase ǁnā !khais hîab Namibiaba ǂgaoǀkhādi ai dīǀoaǀoa tama anin di ǀawob ase ra mûheb ǂnamipe gere gowaǂuisen. 

Namibiab !Gôakhâidi ǂNûiǂgās (NSA) g era !nuri Namibiab ge ǂoago kurib ǀguib !nâ 36 000 tongu di anin hîa N$473 miljuns ǁkhāsiba ūhâna a ǁamaǂgâxasa !auga !hūga xu. Parkeri ra mîsa !oab ge ǂurusib tsî !gâiǂâusasib ani-i diba dîsaob !naka mâ, xawe ǂganǀgaub !oa-i kara kōhe, on ge Namibiaǁîna ǁnā ǂganǀgauba ra sî!nâ tsî ǁnā-amaga nē supu ǂganǀgaub xan a !gâibahes kōse ǀgui ra kō. 


Eveline de Klerk
2019-04-09 09:38:45 | 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...