• July 17th, 2019
Login / Register

Ngandu kadipagere zinya namunwendi


John Muyamba Rundu Mukeke gomakwedi gane kumwe nozina wonomvhura 28,Kanyemba Penighambeko Ndapenikwa, kava vadipagere ngandu pomukunda gwaShughuru momukunda horowero gwaMashare, moKavango zoupumezuva. Vaporosi ntani vakungi yikorama dogoro ngesi simpe kuna gwanako tupu rutu rozina mukeke, ano romukeke simpe kuna kurupapara. Mokukwama vaporosi asi sihorokwa esi sonomfa kasihorokere mosondaha kositenguko koyiha yono vili 15;30. Kuna kuyimona asi mukadi ogu kavikire munwendi momugongo age kuna kukuhwa yikoverero, mokamuramba konontere domukuro gwaKavango. Makura ngandu yiko kusepura mukadi kumwe namunwendi dogoro kava kagwililire metondo. Vatungi momukunda kavagwene tupu sipako esi kakuhwilire kumwe noyikoverero yana kufa pevango poopo kavamukwaterere. “ Konyima tupu zokupapara, hawe rutu romukadi ozina womukeke kavarugwene mosondaha kositenguko. Mberewa zetu kumwe [novakungi woyikorama]simpe ngesi kuna kupapara rutu romukeke, nampo nangandu ogu ana vakwata kuvhura kumugwana,” yimo ngoso ana kutanta mukonakoni goyimpagwaga muporosi kurona Edwald Kavara, gumwe govaporosi koKavango zoupumezuva. “ Kuna kumoneka asi kapa kara ngandu pevango olyo vana gwana rutu rozinya munona yiyo vana muroya, nye age ana bwitire momema, kapi nye tuna diva asi ana fun di kuna divire tupu momema, vana mberewa vetu simpe kuna kupapara ngandu ogu kumwe norutu romukeke. Rutu romukadi vanarugwana nye romukeke simpe kuna kurupapara. Yimo ana kutanta ngoso muyungilipo ministeli zoyikorama nonsitwe Romeo Muyunda. Muyunda kahundilire vatungimo asi vahepa kuvangara nsene asi komukuro vana kara. Vantu vahepa kuyidiva eyi asi nsene ngandu ana mono muntu makura nare kuna kuligwemena unene apa ngesi yina kara asi mazana nagenye kuna zura mema. “ Sikasama esi zokulya nayinye nampili muntu, unene apa nye guna hazere mukuro. Ose kuna kutantera vantu asi siruwo esi kapisi sokukuhwa ndi kuhuga nomfi, morwa eparu lyawo vana kutura moudigu, unene nsene kuna kukuhwa vahepa kukara ure nomema. Ose kuna tutantere asi mukadi ogu kuna kuhu yikoverero yendi kapisi momukuro nye komema tupu goruhanzo, yimo ngoso ana kuhulisa Muyunda.
New Era Reporter
2018-04-05 09:57:56 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...