• September 28th, 2020

Nghipondokas-ge-a-kh-skolgu-homisas-kha


Stefanus Nambarab

NKURENKURUS- ǁGau!nâs ministers, Anna Nghipondokas ge ge mî, ǁnāti ī skolgu hîa ǂgaoǀkhāsa ǂurusib ǁgaragu ai dīǀoaǀoa tamagu mā-amhe tidesa, skolga ǁgau!nâs !aroma ǀhui-amsa. Ministers ge ai!â gere ǂoa wekheb ai haka sekondere skolga Kavango Huriǂoas ǀkharib !nâ ge sari hâ i, îs aitsama ǁîs ǀkha ǂan mâs kōse gu skolga Covid-19 ǁgaragu ai sîsen hâ tsî mân a ǁgoaǂui ministeris huiba ǂhâba hâna !khaisa ǂanǂuis ase. “Skoli-i nî !anu ǁgam-i tsî ǂkhari-omna ūhâ tama is kara, o-i ge ǁnāti i skol-e ǁgau!nâs !aroma ǁkhowa-amhe tide, ministeris mâ ǀgaugu aib nēti i skola nî huihes di oresa ra ôa-am soab !nâ. Sida ge ǀgôan di ûiga ǁkhōǁkhōsasib !nâ a mâi ǁoa, ǂgaoǀkhādi Hoa !Hūbaisi ǂUrusib !Nans (WHO) didi ai da dīǀoaǀoa tamase ­îna skolgu ǁga ǁaru kais !nâ-ū,” tis ge Nghipondokasa ge mî. Nēsis kōsen ge xrat 11 tsî 12 ǀgôan ǀguina skolgu tawa oasī hâ, !oa!ū hâ ǁgau!nâs tsî ǁkhāǁkhāsens !aroma. !Gaoǁgui ǁgau!nâs tsî ǂam ǂam!harib ǀgôan ge 6 ǂKhoesaob dis ai skolgu tawa oasīsa ra !âubasenhe, xrat 7 tsî 9 hâra nî 20 ǂKhoesaob dis ai oasīse, ǁgau!nâs ministeris ge ǂanǂanse. Hakaǁî !haros !nâ, 3 Aoǁkhumuǁkhâb dis ai skolgu ǁga nî oan ge xratdi 4,5,6,8 tsî 10 ǀgôana. ǀNî skolgu ge ǀgaisa ǁgoaǂuidi ǀkha ǂnôa, aiǁgause ǀgôan di ǂauna !gôab ǀgui ǁkhāǁkhā!nā-oms !nâ tsî ǁkhāti hosteldi !nâs tsîna, skoli ǀoro ǁkhāǁkhā!nā-omdi tsî hostels !nā-omde ǀguide ūhâ amaga. ǂKhari-omdi !gôab tsîn ge ǀgôan !gôab xa kaise a ǀoro tsî ǀgaisa !aorosasiba nē ǁaeb Covid-19 dib !nâ ǀgôana !khōǂgāba hâ. ǂAuna skolgu tsîn ge !anu ǁgam-e ǀkhais ǁgoaǂuis ǀkha ǂnôa. Nghipondokas ge nē ǁgoaǂuidi ais ministerisa ǀnai ǀaweǁguiga ūhâ tsî ǂhâbasa maridi tsîna ǀkharisi ǁgau!nâs direktoratdi ǀkha ge ǂhā!kharusa nē ǁgoaǂuidi ai sîsens !aroma. ǀAms ais ge ministersa ge mî, !nāsa skolgu ǀoasase Covid-19 ǁgaragu ai sîsen hâsas ge mû tsî !gâise ra tsâsa. ǀKharisi direkteri, skoldanan tsî ǁgau!nâ-aon ǀgaisase ra dītsâ hoana ǀgôan oahās !aroma īǁkhā kaisa. Ministers ge ǁnā haka skolgu tawa ǀgôan tsîna gere ǂgaoǂgao!nâ in hoaǁae dītsâ !norasasib ǁgaraga ǁnâuǀnam tsî 
saosa. 


Staff Reporter
2020-06-30 10:36:04 | 2 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...