• August 15th, 2020

NGOs ge Hardap ǀhûhâsiba ra ǀgaiǀgai


Hilma Hashanges

Hardap ǀkharib !nâ ǁgoe Omomas di ǁanǂgāsaben, ge ra ǁgū aitsama ûibasensa, Pro Namibian Children ti ǀon hâ ǂnûiǂgās di huib ǀkha. Nē ǂhanub !auga mâ ǂnûiǂgās ge ǀhûhâsib !aroma !hanab projeks ǀkha ge tsoatsoa, in nē ǁaeb Covid-19 dib !nâ ǂûn ǂhâbasa ǀnōb ai nî hâsa ǁawoǁawo ǂuru ǀhûhâsiba omkhâis !aroma. Nē ǀhûhâsib !hanaǂgās projeks ge ǀnai 2006ǁî kurib ai ǁnā ǀhûhâsib !nâ mâ skoli tawa ge tsoatsoa, ǂuru ǂûsa tsēkorobe skolǀgôan tsî ǁgau!nâ-aona mās !aroma. ǁKhātis Pro Namibian Childrensa noxopa nē projeks ǀkha gere ǁgūbas ge skolǀgôan tsî ǀhûhâsigu tsîna !hanaǂgās ǂnamipe ǁkhāǁkhākhâide māsa, in ǁîn tsîna ǁgâudi tawa !hanade ǂgā tsî ǂuru ǀhûhâsiba ǂnuwi. Nē khoen ge wekheb ǀgaiba ge !khōǂgā hâ i mario!nâ ǁkhāǁkhākhâide !hū-omkhâis tsî !hanaǂgās ǁkhāsigu ǂnamipe ge !khō!oa tsî ǀgaisa ǂans tsîna ge hō mâtin ǁîn !hanade tsoatsoa tsî ǂhanuse nî kō!gâsa. Projeks di danab, Ernest Sirefweb ge ge mî, nē ǁkhāǁkhākhâis ǀams ain ǁhao-aona !hanaǂgās ǂnamipe hâ daoǁgaub, ǂhanusi sertifikati tsî !hanaǂgātsoatsoas !aroma a ǂhâbasa xūn tsîna ra !khō!oasa in ǁkhā ǁaeb ai tsoatsoa tsî ǀgâsiba ǀariǂui ǀhûhâsiba xu. ǂKhamkhoes, Anna Paulus ǁîs tsîn nē ǁkhāǁkhākhâ ge !â is ge ge mî, nē-i kaise a kai aiǂhanusa nēti ī ǁkhāǁkhākhâis !nâ !âs disa tsîs ǁîsa kaise ai!â ǁkhāǁkhāsens turaba ūhâsa. Paulus hîa xrat 10 xu skola ge ǁnāxūs ge ra mî, ǁîs a ǀhawesa marina ǀhaoǀhaos ǀkha îs skola !oa oa, xawes hâs ǀguisas ī ǁaeb ai nē ǁkhāǁkhākhâis !ēsa a ū!oasa îs ǂhunuma !hanaba tsoatsoa tsî !hanaǂûna ǁamaxubasen tsî ­ǁhawos skoli ǁga oas disa dīǀoaǀoa. Petronella Visagies, sîsenǀû hâ ǁgau!nâ-aos Duinevelds hîa ǀAnes !garo!ā ǁhûi!nâǂharis !nâ ǂnôas tis ge ge mî, ǁîs nē ǁkhāǁkhākhâis !nâ ge ǁhaosa ­ǁîs ǀhûhâsib khoenas ǁnā ǂans ǀkha nî hui!nâse. ǀAnes !garo!ā ǀkharisi ǀawemā-aob Riaan McNab, ge Omomas ǀhûhâsib ǀons !nâ Pro Namibian Children ǂnûiǂgāsa gangansa mā tsî ge mî, ǁîn nî mûǂamsa îs projeksa ǁîs di ǁgūbasa 
sī!nâ.


Staff Reporter
2020-05-26 09:17:24 | 2 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...