• July 10th, 2020

Nguuru kakandwirepo nonkango dopamuhoko


Steven Klukowki

KEETMANSHOOP- //Kharas, nguuru Aletha Fredericks kakandwirepo nonkango edi karuganesere gumwe dokuhamena konavaNama edi dina kara asi mitili gumwe kadiruganesere ogu vana kugazarera asi nare kakamonekere kompanguro momandaha. Mitili gonomvhura 24, Lukas Kampale, ogu ana kara asi kwamukuta posure zaSchmelenville zelipakerero moBethanie, kuna mutamba asi katumine mbudi zorutandu parudi kuhanmena rudi rovaNama kupitira momaruha gonombudi mosikondo vike kasipwire. Age nare kavadimuhamatere vaporosi  nare hena kakamonekere kompanguro morwa mukaro ogu gokusandura vantu ntani kuruganesa nonkango doparutandu, age kavamupere matengeko gpokulifuitira akare ponze komupanguli Marcel Pienaar omu kava mupere asi afute yimaliva yokusika ko N$2000, nye simpe kapi kavamupere asi akare asi kapisi munzoni. Mpanguro zendi kuna zirundurura dogoro mo 16 July, omu vana kumiundindira simpe aka moneke kompanguro. “

Ame kapi ngani kwatesako rutandu nononkango dona ngamoomu nakara asi mukurona gomukunda ogu paupolitika, eyi nayitwaredera asi kapi nye nakusikisamo sitambo saPresidente gwetu DR. Hage G. Geingob, omu ana kuhundira asi natuvenye twahepa kukulika muhoko gwetu, ntani kutara asi motuli momukaro goudemokoli moNamibia, yimo ngoso ana kutanta posiruwo esi kamupuragerere sayitunga zaNew ERA. ‘ Nsene tatupulisire rutandu nomukaro gomudona monomukunda detu hawe, Namibia nazinye tazikara moudigu kuvhura tukare nonomutangu ndi yita yokukwama komarudi makura etumburo lyetu lyokutanta asi “one Namibia One nation” kapi nalitanda hena Yuma.  Eyi yna kara ngesi asi simwe tuna kumona asi udemokoli wetu yiko wazegamena. Age kahundilire vaNamibia navenye asi vahakwatesako mukaro gwangesi mokutukagura vantu nomokuvaswaura kukwama maraca gawo ndi muhoko gwawo. 

‘Ame kuna kuyimona asi veta nazirugana omu yawapera, mukaro ogu guna kara asi kapi guna wapa nampili nakauke. Yimo ana kutanta Fredericks. Apa nye katumupulitreko mukurona gerongo momukunda gwa/Kharas /Awebahe //Hoeseb katente asi ministeli kurugana kukwama noveta dawo edi dakara asi kutunda ko veta ezi vatulisapo zovarugani vemepangero. Mitili ogu nayimutamba aka moneke kompanguro omu ana pili nonkedi, kuna kumoneka asi navakamugwana epuko yimo ngoso ana kufaturura. Mosiruwo sooso, mbunga zaLPM kavatente asi mbudi zangesi kapi zina kuliza noveta ndi asi ediveta lyosirongo. Omu muna kara asi age kapi ana kuruganesa mukaro gomuwa, omu vamupa aronge vanona, posure zina kara asi zepabngero, yimo ngoso vana kutanta mombudi zawo. LPM nononkondo kuna kutanta asi vahepa kumutwara vakamupangure nokukwama veta zovarugani mepangero ezi zakarapo. sklukowski@nepc.com.na


Staff Reporter
2020-06-25 08:31:27 | 14 days ago

Be the first to post a comment...

You might also like...