• July 22nd, 2019
Login / Register

NHE ihanyeza kuyaha mandu ambwashula

Languages
Languages

Nuusita Ashipala Ongwediva – Babaitekezi kufumana mandu kwa Ekuku nebahalifile, mi nebanyaza katengo kakabona zakuyaha mandu mwa naha ka NHE kuli kasweli kuyaha mandu ambwashula. Ba akaleza kuli lipanka halina kulifela mandu amayemo a busula awo. Subuabui waba NHE Eric Libongani nalatuzi likakalezo zeo, naize macwe abayahisa alumelezwi kiba NSI ili katengo kakatalima mayemo azefiwa kwa sicaba. Bao babalibelezi mandu ba akaleza kuli NHE isebelisa macwe abuñwi afita fabutuna bwa 110mm kufita kuli basebelise abutuna bobufita fa 220mm. Balipanka nibona nebalatuzi likakalezi zakuli habana kulifela mandu awo, kakuli sebalifezi mandu acwalo kusina kutalima mayemo ateñi. “Hamukatalima teko ya mandu awo ili taba yebulelwa fa, haluminihanya macwe kutoloka kuli niteko ina nikuminihanya. Kitaba ya teko. Kono bao babakwanisa basakona kuminihanya, nihakubonahala kuli hakuzamaeleli nizetokwahala,” nekubulezi Libongani. Natolokile kuli kalulo ya mandu ateko yecipile ibata kuyaha mandu afita famakalelo amayemo sakata. “Batu babilaela feela. Haluka minihanya teko batu baka bilaela hape kuli mandu atula,” nabulezi. NHE kanako ye isweli kuyaha mandu a mianda yemibeli kwa EKUKU mwa Oshakati mi amashumi amane ka iliñwi ateñi sazamaela fabulilo, mi amashumi aketalizoho ka alobañwi ainzi mwahala bulilo ni mahaulo. Haili mandu kaufela asali famayemo abulilo mi kuitekezwi kuli akafela mwakweli ya Yowa silimo sesitaha. Hakulicwalo, mandu amashumi aketalizoho niona asweli kuyahiwa kwa Okahao mi amañwi amashumi aketalizoho asweli kuyahiwa kwa Omuthiya mi a 123 asweli kuyahiwa kwa Rundu. Mandu asweli kuyahiwa katumelelano nitutengo twa kwa mukunda ni NHE ili kuakufisa kufa mubu kwabuñata babali famukoloko wa tibelelo wa NHE.
New Era Reporter
2018-06-11 09:36:14 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...