• June 17th, 2019
Login / Register

Nkarapamwe Kavagwene Yiruganeso, Mbuto Nayimwe Yokutekeresa


John Muyamba Nkurenkuru – Konyara vantu wokusika ko 40, ava vakara asi kwaliwapayika vene, wombunga zonkrapamwe vana kutumbura asi Tuvalimine ngavalye, zakara pomukunda gwaKatwitwi momukunda gwaMpungu, ntaantani tupu kavagwene yiruganeso moyikunino ntani mbuto, yipo vakatameke unangesefa wokugwanamo Yuma. Sikunino esi ngavagwanenamo ntani nawo ngavagwedako mokuzangura nondja ano sinzi sava vana kuruganamo hawe tavatjida zara noruhepo. Tuvalimine ngavalye, kuna kutanta asi “ lets plant for them to eat”. Katwitwi kwakara koutokero waKavango zoutokero ntani murudi naAngola. Konyara no KM dokusika ko 35, utokero waNkurenkuru. Mbatero ezi kazitundire kongereka za(ELCIN) moNamibia, ruha rovadiyakoni nompongasano. Ose katuvapere yisipikara, yihupuro, nayimwe ngoso, omu yina kara asi vahepa kutura darate kosikunino sawo, nayimwe yokutekeresa yipo vatameke unangesefa wosikunino. Yimo ana kutanta Martin Alfred, murugani koruha oru rovadiyakoni rokufira sinka nkarapamwe ngereka zaELCIN, moKavango zoutokero, naKavango zoupumezuva ntani mukunda gwaZambezi. Alfred kageve yiruganeso eyi konkarapamwe kumwe nomutotesipo elikwamo eli lyoku rwanesa malaria muwapayiki, Jalo Seolwane. Mokukwama Alfred, nkarapamwe zaKatwitwi kwawizire nehundiro mbatero, yipo vatameke projeka zokuretamo yiwizamo, yipo asi ruha nye oru anirugana rumwe naro rwakara asi kugava mbatero konkarapamwe. Yininke eyi kazigeve ngereka zaELCIN, kuna kara yomulyo yokusika ko N$10 000. Ose kwakara asi magono twaromo getu kugenda ponontambo ne, simwe kuna kara asi kulihamesera meparu lyonakarapamwe. Ntani elituromo lyetu kapisi kuhamena malaria kwelike, nye kufira sinka nkarapamwe. Ose kutara asi ngapi natuvatera kugusa vantu vetu meparu dona eli vana kara nalyo. Yimo ana kutanta ngoso Alfred. Nkarapamwe varugana koruha rwawo vagwene evhu, apa navatameka kuruganena projeka zawo, omu navahamena vantu wokusika ko 40, vana kara asi mapata gokulisiga-siga. Nsene navatameka projeka zawo, hawe awo ngano navahageka kukaranda makovi nayimwe hena ngoso koNkurenkuru, oku ava randa omu yina kumoneka asi awo kugenda sinano sokusika ko 30KM, ntani awo kuvhura varandese yimwe vagwane yimaliva mokuranda nondja nayimwe yihepwa ngoso, yimo ana kuyitanta ngoso Alfred.
New Era Reporter
2018-05-17 09:50:26 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...