New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Nkenye munona pwamwene mokutengura kosure

Nkenye munona pwamwene mokutengura kosure

2020-10-29  Albertina Nakale

Nkenye munona pwamwene mokutengura kosure
Top of a Page

Vakurona kapi navavasininika asi vatume vana vawo kosure vakavaronge mononkondwa rongero, Presidente Hage G. Geingob yimo ngoso katente mbudi nkera. Sinzi sovanona kapi vatengura kosure kutunda tupu apa vahageka morwa Covid 19 zamwahuka mokwedi kwa Nsinano mvhura ezi. 

Apa kahuyungisire muhoko nkera, Geingob katente asi kuza kosure kapi nazikara musininiko nye vaava vana hara, nsene koveli vakurona ndi vareli vana kulizuvha asi sure kapisi evango lina wapa kovanona, hawe mpito pozili zokuninka munano ogo alirongere pembo. “Nahara kuyirugurura asi vanona mokutengura kosure kapi yina kara musininiko, vava vanahara kurugana ngoso. Vakurona kuna vapulisire vakare nsene yimo vana hara novena vawo pembo nye vahepa kutara asi munona ogo kuna kulironga age pembo. Nosure detu dahakara nonoveta dokutengeka vakondi ava vanakulizuvha asi kapi vana kutuma vana vawo kononkondewa rongero, vakondi vahepa kudiva asi ngesi kuna kukatameka kuronga vanona mononkondwarongero, yimo ngoso ana kutanta mukurona gepangero, posiruwo oso ana kugava komuhoko asi yinke vana ruganako ntani sirongo satiundu pontambo zoutatu zize pwaune.

Kutunda tupu apa Zapata sure, sinzi sovanona kuna kunana noudigu mokulironga kupitira mweyi vana kutumbura asi E-learning. Kuna karako nombudiu omu vantu vana kulizuvha asi vahepa kuhageka nosure pangenderera unene melikwamo lyomononkondwa ntambo ndunge nadinye, morwa papa nye kavagwene gumwe govarongwa posurezaMariental sekondere asi ana kara nokambumburu aka koCovid 19 sivike kasipwire. Yitundwamo yina kara vanankondopeke ngesi mosirongo kuna kara nye 63,  poopo tupu wokusika ko hambontatu kavaligwederereko nkera.

Geingob katente asi nosure nye edi hambara ditameke sivike seesi ngesi vana dirundurura dogoro konyima zoyivike yivali awo kuna kara vantambondunge kutiunda po 0-3, sirongo mudima dogoro mo 6 July 2020. Nye nampili ngoso ntambo ndunge zo 11 ntani 12 varongwa vahepa kutwikira nelirongo omu vana kuza kosure. Geingob simpe katente asi nosure edi dina kara asi dina sikisamo noveta doposiruwo esi dontambo ndunge 11 no 12 vahepa nawo kuza kosure. Nye womoWalvisBay, Swakopmund ntani Arandis owo vahepa kundindira dogoro konyima zomazuva 14 omu ngava katamekera kumwe novanona wontambondunge 0-3 navenye kumwe. Presidente katente asi kuza mononkondwarongero kuna kara omu vana kuyitara asi panawiza marunduruko ndi ngapi unene monodoropa odo yipo nye ngatugave yitundwamo kovantu. Ntambondunge 6, 9 kavakere ngano tavakatameka nosure mo 6 July, siruwo oso ntambonmdunge 4,5,6, 8 ntani 10 awo ngano kwavandindilire vakatameke mo 20 July. 

Nsene nayikahoroka asi posure ozo vana gwanapo murongwa ndi murongi ana kara nokambumburu kuronga vahepa kukuhageka poopo kwato kundindira, ehageko olyo lyahepa kukara nye mazuva 14 ogo nye vana kuyigazarera ndi vana gwana uvera vahepa kumutura kevango lyamwene oku nava kamuhakwira. Geingob katanterere vakurona asi vanona nava kakara momake gomawa apa vana kuvatuma kosure. Mokukwama mweyi tuna diva, mokupira kutuma vanona kosure tayikareta udigu unene kerongo nelikwamo lyerongo novanona nawo kapi tava kadiva kuresa nokutjanga. 

Age simpe katente asi epangero lina lituramo mokutara asi ukanguki wovanona ukawape omu vana kara neyi yokukona konesa nomavango gokutura vantu ava vana gwana asi kuna kara nokambumburu nokunavagwana owo ana gwanekere nawo. Nomukunda horowero murongo nantatu tadikaza nye montambo zaune zitunde pwautatu kutunda mo 30 june 2020 dogoro mo 17 September moyivike murongo. Moomu tupu naylrugurura, yiakandoi yoyinzi, eparu lyovaNamibia kuna kara asi simwe esi tuna tura melikwamo lyetu nalinye. Ose yimo nye ngoso tuna kugazara nayina nomungura ngoso, twahepa kupoera ekonomi lyosirongo setu omu natutara asi mukaro goCovid 19 twahepa kukwama oyo vana turapo. Morwa moukkwama nye nongendeseso odo, novata dimwe tuna disesupike yipo asi mukaro gwetu geparu ntani ekonomi gukare taguligumagura nakauke. Yimo ngoso ana kutanda Geingob. –anakale@nepc.com.na


2020-10-29  Albertina Nakale

Tags: Khomas
Share on social media
Bottom of a page