• November 18th, 2018
Login / Register

Nkurenkuru kuna lituramo mokurongikida EXPO zanamumvho

Languages
Languages

John Muyamba Nkurenkuru-Mukurona pamberewa godoropa zaNkurenkuru Petrus Sikongo Sindimba, katente asi epongo lyomurarero ngesi kuna kara pelikwamo omu yina kara asi merongikido lyokukatulisapo elikido ndi asi expo zanamumvho modoropa zaNkurenkuru mokwedi kwaPembagona 26 dogoro 30. Erongikido lyomurarero kuna lirongikida ngali kareko mwaKudumogona 28, posure ndi asi mevango lyokupongera lyonkuru sure vana kutumbura asi IUM. “Ose nare twatuma nombapira kovaholi vetu, nonombunga dopaumwene asi vawize vayatuvatere ntani muviyauku gwetu gomunene ndi asi Patron, Presidente gwanare Hifikepunye Pohamba, ntani vanguuru navenye 14 womoNamibia. Ose nare twagwana nombudi donongwa simpe kuna kundindira vamwe vana hupuko nawo vawizemo nomalimbururo gawo. Yimo ana kutanta ngoso Sindimba. Ntani awo vatuma hena mbudi ezi kovaNamibia navenye asi vahepa kuwiza vayageve mbatero komurarero ogu vana kuwapayika modoropa. Mbudi zetu twaromo zana mumvho netumburo lyazo asi, Nkurenkuru nzira zetu kuhamena kupungwisa. Ano patron gwetu simpe kapi tuna gwana elimbururo asi tawiza ndi hawe. “ Ose kunakupandura mbatero nomakwaso aga twagwene mvhura ezi zina puko, epongo lyetu lyomurarero kwagwenemo yimaliva yokusika ko N$471, 000. Ano ngesi mvhura ezi kuna kundindira yiyavhuke yipo asi tukare newapayiko lyo expo lina kwata moyitji, morwa eli kuna kara asi expo zetu nye zauvali.Nkurenkuru ezi vatulire paveta asi evango lyokutunga, mo 1999nokuyazitura asi doropa mo2006, kwayakara nye asi doropa zomukunda gwaKavango zoutokero kutunda tupu apa vanatura asi noKavango dikare mbali utokero nomupumezuva momvhura 2013. Ano doropa kwakere nye noexpo zazo mvhura ezi zina puko omu twayimwene natuvenye asi kwagenderepo nawa ndi asi kwawepe.
New Era Reporter
2018-04-19 09:45:39 6 months ago

Be the first to post a comment...