• March 29th, 2020

Nompitisili momukunda Kunene kuna kara nomudingu


Tulimekondjo Pandeni

Opuwo - Nompitisili dopaupolitika momukunda horowere gwaKunene, rambangako nguuru Marius Sheya, ngesi kuna kara nelikwamo lyokudingura mukunda horowero gwawo omu vana kukatara esikisomo ntani ekeverero noprojeka edi dina kugenda momukunda gwawo. Kambungagona aka kana kara novarugani vamwe ava vana horowor, kuna kukadingura nomukunda ntambali, edinguro kuna kukahaga mo 18 Murongankuru. Munasipundi gokansela Julius Kaujova nage gumwe ana kara mosigendo sangesi. 

Sitambo kuna kara asi vakalitarereko vene asi yinke yina kugenda monomukunda ntani maudigu musinke gana kara monomukunda yipo vatare asi ngapi navagusa[po udigu ou. Mukunda horowero ogu kuna kara asi gumwe guna lituramo unene mokukura peekonomi monomvhura 2022, ano mokurugana ngoso awo kuna kara nonoprojeka 50 monomuknda nadinye, navenye sigendo nasinye tasikadingura nprojeka odo.

Noprojeka kwakara delipakerero muna kara dononunu dopamuknda vatulisapo vakansela ntani dononene nye edi vatulisapo morwa ruteni oru rwatuguma. Muna hamene kumborora makere gonopomba, dina kara asi donkarapamwe ava vana pumbwa mema, green scheme, nomulihu dokupitira yihando, mambo kupitira mobuild together, yikunino yovaduni, kuwapukurura nosure ntani kutunga nye evango eli navakahampurukira vagolika womatutu gavali nayimwe ngoso. Kutunga ntopa unene momukunda gwaEpupa kuna kara simwe pelikwamo lyawo. 

Maudigu gamwe vana kumona momukunda kuna kara, vanona vana vhuka mononkondwa rongero unene ngwendi posure za Omuhonga primary school, eyi yina kumoneka ngesi asi kuna kara novanona 400 vanatungu mohostera, ano hostera azo kwakara tupu nomavango 200, nayoyimwe vana kukatara. 
Mokukwama mwendi age mukurona sure, Kakuva Kavano, sure ezi kwazitungira monomukunda doponze nevango lyokutunga lyakara pepi kuna kara 14 km. Sinano kuna kureta malipuliro, unene nsene yina mugwana pokuvera kwato nampili sipangero sakara pepi 
nosure. 

Sure kugwana mema aga aga tundu mevhu kuruganesa solara power. 


Staff Reporter
2020-02-13 09:05:23 | 1 months ago

Be the first to post a comment...