• July 23rd, 2019
Login / Register

NSFAFs ge N$4.8 miljuns Åguisa studentn surudeba xu hō-oa hâ


Albertina Nakales ǀAeǁgams -2015/16ǁÎ marikurib !nâs ge Namibiab Studentn Marisihuib ǂGaesa (NSFAF) ǂhanuba xu N$1.1 biljun marisa !nā hâ ǂkhâ!nâsa ge !khō!oa xawe māǂoa hâ studentn surudeba xu N$4.84 miljuns Åguisa nēsis kōse hō-oa hâ. Nē N$1.1 biljunsa xus ge ǁaupexa 91%gu xa !nāsa marisa studentna marisiǂkhâ!nâsa mās ais ge sîsenūhe tsî !gau ge Åamma sîsenaon NSFAFs dina mātares tsî ǂhâsigu nē ǂnûiǂgās diga kō!gâs !aroma. Kurikorobe ra !Haosiǂnûsa ǁgui-a!âhe !nurib !nâs ge Minister, Dr Itah Kandjii-Murangis, Ministeris ÅGapi ǁGau!nâs disa nē ǂansa ǂoago wekheb Denstaxtsēs ai !Haosiǂnûs !nâ ge mā!kharu. Nē kurikorobe !nurib ge Pricewaterhouse Coopers xa kō!gâhe hâse ge mā!kharuhe. Nē !nurib !nâ ra ǁkhāti mîhes ge Åoasa Åondi ǂgaekhâib, māǂoa hâ surudega noxopa ūhâ studentnn dib tsî mîǁguib mâǁaeb !nâs nē surudeba nî mātaretoahes dib ge NSFAFs ge ǂguro ministeris ǁgau!nâs dis !naka hâ i ǁaeb ai !khōǂgāsa tama hâ isa dis ge Pricewaterhouse Coopersa nē !nurib kō!gâs ǁaeb !nâs ge hō!âse gere mî. Studentnn māǂoa hâ surudeb di maris ge 31 ÅKhūǁkhâb 2016ǁî kurib dis ai N$1.38 biljuns ai ge mâ i tsî studentna ǂkhâ!nâs !aroma ge māǂuihe hâ i ǁnā ǁaeb kōse maris ge N$543 miljuns ai ge mâ i. NSFAFs dana sîsenǂuira mâisas, Hilya Nghiwetes ra mîsa !oa i ge Åhaob ai 11,063 !gôab di Åkhuwimaride !omkurus, ǂguro xratdi !aroma ǁkhāǁkhāǂuisens tsî ǂguro xratda toa tsî ai!â hâ ǁkhāǁkhāǂuisens hân !aroma 2015/16ǁî marikurib !nâ ge māhe. ǁKhā kurib !nâs ge NSFAFsa ge ǂanǂan 70%gu di maris Åkhuwimaris ai ge hâ i tsî 30%gu Åguiga mātare-oas ose hâ marisiǂkhâ!nâs ai ge hâ isa.
New Era Reporter
2018-03-06 09:04:11 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...