• July 16th, 2019
Login / Register

NSFAFs ge N$70 miljun ǀkhuwimarisa go hō-oa


Albertina Nakales ǀAeǁgams-Nēsis kōses ge Namibiab Studentn Marisi Huib ǂGaesa (NSFAF) N$77 miljunsa ǁnā mâǂoa hâ ǀkhuwimaris N$698 miljuns disa xu go hō-oa. Nēsa go ǂanǂan ni ge Olavi Hamweleb, dana sîsenǂuira mâisab khoen tsî tsēkorope ǁhōn !âb dib ge 2018ǁî kurib di ǂganamsende ǂhaitsise ǂoago wekheb Donertaxtsēs ai a ǂanǂans khao!gâ New Erab ǂhôare-ao-i ǀkhab ge ūhâ i dî!nâǁgamǁare-i !nâ nēsa ge ǂanǂan. Nausas nēsis kōse ge a māǂuihe NSFAFs xa marisa N$4.5 biljuns ai mā, xawe da ǂâis !nâ nî ūs ge ǁnā marin hoana hō-oas īǁkhā tidesa, ǀnî marin marisi ǂkhâ!nâs ǀguisa ge ī i tsî mā-oahes di tamasa. Namibiab Studentn Marisi Huib ǂGaes ge Suid Afrikab ǂnûiǂgās New Integrated Credit Solutions (NICS) di ǀon hâsa ge !gae tsî ǁîs ǀkha nî sîsenǁare tsî nē mâǂoa hâ marina ǀhaoǀhaose Namibiab di ǂnûiǂgās Tribesmen Investment ti ǀon hâs tsîna. Nausab ge Hamweleba ge mî nē mâǂoa hâ surudega ūhâ ai!âkam studentna ǀhao-ūs tsî marina ǀhaoǀhaos kaise ǂause ra ai!gûsa, ǂkhanina aibe ǀgaub !nâ hā-ūs a kai ǁgoaǂui amaga. ǁKhātin ge ǀnî studentna a ǀhao-ūhe ǁoa sistems ain ǁîn di ǀnî ǂhâǂhâsa ǂansa a ǀkhai amaga. ǂOago kurib ǀams ais ge NSFAFsa 15 000 studentn di ǀkhuwimaride ge mātareǂui ǁnāpa ge ǂganamsensa dī 25 000 studentna xu. Hamweleb ge ǀhûhâsib ǁaegu hâ ǁnâusās, hâna-i ga student-e ǂganamsens go !khō!oahe ­nā beros xa ti ram î ǂan!gâs ǂkhanisa nî !khō!oas kara, os nēsa ǂâibasen tama hâsa ǁî-i go marisiǂkhâ!nâs tamas kai o ǀkhuwimarisa nî !khō!oase isa a mā-amhesa. “Sida ge ǁnā ǁawosasiba studentna a mā ǁoa, nē ǂganamsens go a !khō!oahe ti ram î NSFAFs ǀkhāba xu ǂkhanis kha di ǀgapi ǁkhāǁkhāsens!khadide studentna xoaǂgāsens tawa nî ū!oasa. ǁKhāti da ge ǁawosasiba mā tama hâ sida xu noxopa ū!oahes ǂkhanisa !khō!oa student-i tsî da ǀūs tsîna i marisiǂkhâ!nâs tamas kai o ǀkhuwimaris tsîna-i nî hō !khaisa hîa ǀgapi ǁkhāǁkhāsen!khaide mîbasa nē studentna marin ose xoaǂgāsa. NSFAFs di dana sîsenǂuira mâisab Dr Eino Mvulab, ge ge mîǁgui ǀgapi ǁkhāǁkhāsens !khaigu ga ǀasa kurib !aroma a ǀhui-am, os NSFAFsa hoa mâǂoa hâ maride nî mātaresa.
New Era Reporter
2018-01-16 10:07:17 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...