• April 19th, 2019
Login / Register

NSFAFs ge noxopa 55%gu di studentn marina nî mātareǂui

Languages
Languages

Sîsenao-i xa xoahe hâ ǀAeǁgams-Namibiab Studentn Marisi Hui!nâs ǂGaes (NSFAF) ge ǀnai 14, 349 studentn (ǀasa tsî ǀoro) maride ge mātare xawe noxopa 16, 836na hîa ǁaupexa 52 persentga ra dīǂuina nî mātare. ǀHaob ain ge 31,185 studentna ǂganamsen tsî marisi ǂkhâ!nâsa nî !khō!oase ge ǂanǂanhe. NSFAFs ge ǁîs di studentna mātares !nâ khaohâsa ra hō!â. Mâtikō maris nî mātareǂuihes di ǂhawegas ǁaeb air a !khō!oa xawes ge NSFAFsa marin hâsa xu ǀgui ra mātare. ǂKhawusa mātare-oas ǀkhuwimaridi dis ai!â ge ǁkhbǁkhāsentoa khoena xus gen ē mâsiba ǀgaisase ra !aroma tsî î ge ǁnā-amga 99%gu di marisa NSFAFs ǂGaes a ǂnûiǂuibasa marisa xu nî hā. Nē ǂnûiǂuisa maris ge ǂHanuba xu ra hā tsî mâtikō marisab ǂhanuba ǁnā ­ǁaeb ai ūhâs tsî mâtikōs NSFAFs ǁga ra īsa xu hâ,” tis ge NSFAFs Sîsenǂui ra Mâisas Hilya Taetilula Nghiwetesa gere ǁgui!ā. NSFAFs ge 26,040 ǂganamsens ǂhawega 2017ǁî ǁkhāǁkhāsens kurib !aroma ge !khō!oa. Nē !gôaba xun ge 13,619na ge !gâi!gâ tsî 10,324na ge !gâi!gâ-o!nâ ǂgaoǀkhādi ain ge dīǀoaǀoa tama io tsî nēs ǀkha ge ǂharahe. ǁKhātin ge 2,097na ǂgaoǀkhādi ai ge dīǀoaǀoa, xawe noxopa ǁîn di xoaǂgāsens ǀgapi ǁkhāǁkhāsen!khaigu aisa nî ǁ­awoǁawohes ge. NSFAFs ge nē !nāmab !naka hoa ǀgapi ǁkhāǁkhāsen!khaiga ge ǂgan, ǀasa xoakhâib ǁîn tawa xoaǂgāsen hâ studentn disa ǁkhawa sîsa îs nē mātaresa ǀamǀamhe 29 Taraǁkhumuǁkhâb 2017 dis ai ǀamǀamhe ǁkhā. NSFAFs ge Ministris ǀGapi ǁGau!nâs, ǁKhāǁkhākhâis tsî ǂNuwiǁkhāsib dis tsî nau hâ !âǀhuru-aon ǀkha sâ tamase ra ôa-am îdi nē maride !hae ǁaeb !nâ mātarehe tsî student ǁkhāǁkhāsens daob !nâ ǂhanixūse mā. NSFAFs e ǁkhāti hoa ǀgapi ǁkhāǁkhākhâi!khaigu ǀkha ge ǁgamǁare în tā studentna !âide xoas !nâ nēs xa tsūse tsâǀkhāhe,” tis ge Nghiwetesa ge mî. !Ereamxasib NSFAFs dib Namibiab Studentn Marisi Hui!nâs ǂGaes di 2000ǁî kurib 26ǁî ǂHanumas !nâs ge, marisi huiba māsa ǀkhuwimaris ase tamas kai o huib ase ǀguisa, studentn hîa ǂgaoǀkhādi ai ra dīǀoaǀoana, ǂan!gâsa ǀgapi ǁkhāǁkhāsen!khaigu tawa tsî ǁkhāǁkhāsens khao!gâ ǁîna xu nē maride hō-oasa.
New Era Reporter
2017-09-19 10:29:25 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...