• July 16th, 2019
Login / Register

NSFAFs ge ra ǁan!om N$1.8 biljuns namipe

Languages
Languages

Kuzeeko Tjitemisa ǀAeǁgams-Namibiab Studentn Marisihuib ǂGaes (NSFAF) ge ǂoago wekheb Donertaxtsēs ai ge mî ǁîn ǁnā mâǂoa hâ surudeb N$1.8 biljuns dis hîa Ministeris ǁGau!nâs dis, !nakab ge nē !âb marisi ǂkhâ!nâde studentna mās disa hâ isa xu mâǂoa hâsa xu ra ǁan!omsa, NSFAFs ge 2013ǁî kurib !nâ Ågui a !hui tsîs nē marisa 2007-2013 kōse !khōǂgā hâsa amaga. NSFAFs dana sîsenǂuira mâisas, Hilya Nghiwetes ra mîsa !oas ge nē maris di Ågoraǂgāba ǁgausa tama hâ tsî faelgu Åguiga hâ. “ǂHanu Ågaub !oagu ga dīhe hâs ge māhe ge maris tsî matikō surudeb mâ!gauhâs ge mâ student-i hoa-I  ǁgauhe hâ, xawes ge nēsa kaise gaxu aeba ga ūhâ, 73 353 studentn faelgu ge i amaga,” tis ge ge mî. “ǁNā ǁaeb ais ge mâǂoa hâ maris tsîna ǁawosasib Åkha ge ǂansa tama hâ i, ǁnāpas ge N$1,792,303,100sa ega Ågui a ǂgaeǁnâhese, Dana Sîsenǂuira mâisas !ân kurikorobe !nurib 2014/15 dib !nâ ge !khōǂgāhe hâ ise,” tis ge gere ǁgui!ā. Nghiwetes ge !Haosiǂnûs Komites ÅHûhâsi Surudegu dis ge NASFAFsai a dî dîdi Åguis ai gere !eream. Nē komites ge NASFAFs Åkha ūhâ i ǁnâu!gâs !ereamde îna xu ǂgaoǂheres nē mâǂoa hâ marin ǂnamipes dis ge ǁaupexa haka irga ge !khōǂgā hâ i. !Haosiǂnûs komites ge NSFAFSa xu gere ǂan ǂgao mâtis nē N$1.8 biljunsa 1 !Hoaǂkhaib 2013ǁî kurib dis ai !ereamxasiba ge ū-aihe hâ isa. Komites nēs hîa Mike Kavekotorab xa aiǂnû-aose gere !khōdanahes ge, Nghiwetes tsî ǁîs !nans, Åasase ǁgaumâisa aiǂnû-aob NSFAFs dib, Jerome Mutumbab, !nakaǂnôa aiǂnû-aos Dr Christina Swart-Oppermans tsî NSFAFs dana mâisab mariǁhōgu dib tsîna ǁgâiba gere mā, tare-i !aromadi surudeb maridi studentn dide hōǂgās ase ra ǁgausa. ǁKhātis ge nē komitesa gere ǂan ǂgaos ge tare-i !aromab nē mâǂoa hâ surudeba maris student-i ge !khō!oas tsî hāÅaro ra maris tsîn !nâ Ågoraǂgāhe tama ge hâ isa. Noxopa hâ !gomsib ge nēpa i Åguis khami i !gāsasi-i tsîna a Åkhai, mâ marin ge surudeb ase, marisihuib ase tsî Ånîna xoaǁguib tsîna maris nēs mâÅgaub ais tsî mâǁaeb !nâ nî mātaretoahes di xoa!gao-i tsîna ūhâ tama hâs diba.
New Era Reporter
2018-03-13 10:23:59 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...