• June 17th, 2019
Login / Register

NSFAFs ge studentna N$200 miljunsa go mîmaiba


Maria Amakalis ǀAeǁgams Namibiab Studentn Marisi Hui!nâs ǂGaes (NSFAF) ge ǂoago wekheb Donertaxtsēs ai studentna ge mîmaiba N$200 miljun marisa nî ǂhāǂuisa ǁîn di mâǂoa hâ maride matares !aroma ǁnāpan ge studentna Wunstaxtsēs ai ǂkhîǂkhîsa ǀnopaǁnâde ǁîn di ǂkhîo!nâsigu nî ǁnâuhega ūhâ is khao!gâ. NSFAFs ge ge ǀgora!gâhe ǁîs ge !nāsa studentna a ū!oasa !gôab hîa marisa a ǂnûuiǂuisabab xa . NSFAFs ge 18 000 studentna ūhâ marisihuib !aroma ge a ǂganamsen tsî ū!oahena, ǁîna xun 5 000na !nāsase a ūǂgāsase. Ministris Mariǁhōn dis ge khom nē mâsib ai tsî gem î gapi ǁgau!nâs misteris ǁîs !nakas NSFAFsa ra ǁnās ge nē ǀasa marikurib !aroma ǂganamsensa ge dī N$962.3 miljuns disa mariǂnûiǂuis !aroma ge sîǂgā, studentnn hui!nâs ase. ǂOago wekheb ǀams kōse ge matareǂuihe NSFAFs ǁga maridi ge ǀnai 98.4 persentgu ai mâ ǁîs di maris hîas ge ǂgan hâ is !oagu.  “Nēti ī studentnn hîa mariǂnûiǂuis !nâ ge !gôaǂgāsa tama hâ in tsî noxopa ǀnî hāǀarosen ra xūn ge NSFAFs !aroma N$1.3 biljuns ai kurib !nâ ra sī hîa N$337.5 miljun marisa ǂnûiǂuihe ge hâ i maris xa a !nāsasa,” tib ge Mariǁhōn Minisreri Calle Schlettweina Wunstaxtsēs ai ge mî. !Aruǀîb ge ǂhanub ǂnûiǂgādi tsî ministeride ge !khâikhom ǂnûiǂuisa maris xa !nāsa ǁguiǂamde dīs mā-amsa tamasa, xaweb nî NSFAFs !aroma ǂguro wekheb ǀHōǂgaeb dib !nâ nî hâ mariǂnûiǂuis kō!gâs tawa marisa ǀgaiǀgaisa. NSFAFs ge gem î nē kurib !Hoaǂkhaiba xun ǁîna !âron ǀguina ra !khō!oasa ministeris mariǁhōn disa xu. !Hoaǂkhaib !nâs ge NSFAFsa N$70 miljunsa N$346 miljuns hîas ge ǂgansa xu ge !khō!oa, !Khaitsâb !nâ N$78 miljunsa N$103 miljunsa xu, Gamaǀaeb !nâ N$70.15 miljuns ǀguisa N$441.4 miljunsa xu, Aoǁkhumuǁkhâb !nâ N$113 miljunsa N$480.4 miljunsa xu tsî Taraǁkhumuǁkhâb !nâ N$43.5 miljuns ǀguisa N$465.4 miljunsa xu. NSFAFs ge studentnn ǂgaoǀkhādi ai oe-am tsî N$295 miljunsa koro tsēdi ǁaeb !nâ nî matareǂui 23sa xu 27 ǂNūǁnâiseb dis kōse. NSFAFs ge ǂganamsens ū!oas ǂkhanidi tsîna studentnn hîa noxopa !âu hâna nî sîǂuiba 27 ǂNūǁnâiseb dis ai!â. Hoa ǀgapi ǁkhāǁkhāsen!khaigu tsîn ǁgas ge NSFAFsa ǁaupexa 800 studentnn di ū!oas sîǂkhanide 20 ǂNūǁnâiseb dis ai!â nî sîǂui. Studentnn ge Nam-mics ǀkha !aruǀî 2018ǁî kuriba xu !gaeǁare-e ūhâ ǂgao tama hâ tsî ge aoǁgui îs NSFAFsa ǁîn ǂguro maride ǂguro hakaǁî !âb kurib dib !nâ matareǂui.
New Era Reporter
2017-10-24 09:40:08 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...