• July 16th, 2019
Login / Register

NSFAFs mariǂnûiǂuis ge Åasa marisihuiba mās !aroma ǂâu tama hâ

Languages, Khoekhoegowab
Languages, Khoekhoegowab

Albertina Nakales ǀAeǁgams ǂNûiǂuisa N$1.45 biljuns Åasa marikurib 2018/19ǁÎb !gaos, Namibiab Studentn Marisihuib ǂGaes (NSFAF) dis !nās !aromas ge nē ǂnûiǂgāsa ra mî ǁîn ǂgom!gâba ūhâsa nē maris nî Åoasase Ånai ra mā ǁkhāǁkhāsen studentna Åoasase hui!nâsa xawes nē marisa Åasa studentna hui!nâs !aroma ǂâuÅoa tama hâsa. NSFAFs dana sîsenǂuira mâisas, Hilya Nghiwetes ge ge mî, ǁîn di mîǁguiban nî dīÅoaÅoasa 2018/19ǁî kurib !aroma Ånai hâ Åoro studentna huisa tsîn ǁnā-amaga Åasa ǁnâuguxoaǁguigun !nân nî Åasase ra hui!nâhe ǂgao stuidentnn Åkhan nî ǂgâs ai!â aibe ǁîn di !âÅhuru-aon Åkha ǁgamǁaredi !nâ nî ǂgâsa. 2018ǁî Kurib !aromas ge NSFAFsa noxopa Åguis khami ī Åasa ǁnâuguxoaǁgui-e dī tama hâ, aibes mari mâsigu di ǂâuÅoasasiba ra ôa!nâ amaga îs tā dīÅoaÅoa ǁkhās tide !âubasende studentna mā. ǁKhātis ge NSFAFs dana sîsenǂuira mâisas, Hilya Nghiwetesa ge mî, ǁnāpa di ai!gû ra Åaweǁguisa !hoaǁarede hâsa NSFAFs di Åawemā!nans tsî Minister, Dr Itah Kandjii-Murangis, Ministeris ÅGapi ǁGau!nâs dis hân ǁaegu 2018ǁî kurib Åasa studentnn mâ Ågaub ai nî ǂkhâ!nâhes ǂnamipe. Nē !hoaǁaredi di !gûÅams khao!gâ Åguin ge ǂganamsen hâ studentna nî ǂanǂanhe mâti i go a hāsa. Nē kurib !nās !aroma i ge !hūb a ǂhabase tsî kaise khoraǂuisase ge ǂanǂanhe in studentna ǂganamsende dī tsîb ge ǁnā-amaga !gôaba Ågaisase ge ǂharo. Nē kurib ǂganamsendi ge 25 762 ai ge mâ 2016ǁî kurib di 22, 858 Åkhats ga a ÅgoweÅno o tsîs ge nēsa ǁaupexa 13 persentgu di Åarosen ra ǁgau. ǁKhāti i ge nē !gôab !nâs tsîna studentnn hîa NSFAFs di ǂgaoÅkhādi ai ra dīÅoaÅoan tsîna ge Ågapi i ai!â ge re !kharu kurigu di ǂganamsendi xa. Nē ǂgaes ge 2017/18ǁî kurib !aroma N$963 miljuns Åguisa ǂnûiǂuibasa i !khais ge Ågaisa ǁgoaǂuide nē ǂgaesa ge !aromaba. ÅGui Ågaisa ǁgoaǂuis hîas NSFAFsa ǂnôa-ūs ge ǂgaoÅkhādi ai ra dīÅoaÅoa student-i hoa-i nî marisihuiba hōsa mâ Ågau-i Ågui-i ais ka xawe tsîs NSFAFs di Åawemā!nansa aiǂhanuba ūhâ tama hâsa Ånīkhamikō !gôab studentn Åguin nî !khō!oasa mîǁguis diba.
New Era Reporter
2018-04-03 10:34:18 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...