• July 18th, 2019
Login / Register

NUNW kuna kupa unzoni epangero mokuzumbanesa yirugana yokusika ko 18, 000


Kazeeko Tjitemisa Windhoek – Mbunga vana kutumbura asi National Union of Namibia Workers (NUNW) kuna kupa unzone epangero morwa kuzumbanesa yirugana yina kusika ko 18,000 moruha romatungo mokutunga matungo gepangero, eyi vana kumona asi egendeso lyahana udumba lina dipaga nongendeseso depangero mosirongo esi. Melikwamo lyomapuragero kumwe nahamutjanga ntoni Job Muniaro, ogu ana karerepo mbunga zonene zovarugani mosirongo katente asi malikwamo getungo nagenye gepangero ngesi kuna kanduka momunene morwa malirango gana karapo yina ninkisa mokoso ogo gukanduke. Eyi yatwaredera asi epangero lihoreko yirugana yimwe ntani kuwapukurura nombapira dawo doyimaliwa eyi yatwaredera asi melikwamo nye lyangoso yirugana yimwe vahepa kuyihagekesapo. Kuzumbanesa yirugana kapi yina kara ngwendi momu atukunu mbuto makura azo zikure, kuzumbanesa yirugana kunakara ngwendi yitundwamo yokugendesa kapi yina wapa, unene egendeso lyepangero lyetu kapi lina wapa morwa ose tuna zumbanesa yirugana yoyinzi, yimo ana kutanta ngoso Muniaro. Age simpe katente asi epangero kuna kugava nombapira pulisiro dokugwana yrugana mosirongo kovatundi wopnze zosirongo, morwa awo kuna kuruganesa asi yiwo vadiva unene yirugana oyo, nye sinzi zawo vantu owo kuna kuyahagera tupu nye mokusindika yikakiliva, momavango getungo, eyi yina kuninkisa nye vatungimo vazumbanese yirugana. “Zendesi ngesi kevango tuna kutumbura asi Chinatown, vatundwa yirongo kuna kurandesa moyitora yina, ono hara kutanterange asi vaNamibia nokuvhurasi kuvakuta varandese moyitora yina”? Ntani simwe katente sesi asi epangero kuna kugava yirugana yetungo kovanayirongo. Ngapi omu nohetakanesa kampani zina kugwana uwa mosirongo sawo navawomomwetu asi varumbasane kumwe, eyi yiyonye tuna kutumbura asi twahepa kuhetakana. Eyi kapi yina kara asi marumbasano gouhunga nampili nakauke, yimo ngoso ana kugwedako. Age kahundilire epangero litulisepo veta ezi zina kupopera vaNamibia. “Chinesse ndi Italian kampani vahepa kukara asi kuna kugwana yirugana eyi kovaNamibia vene. Komeho sirongo esi sikamanguruke ose twakere novantu womoRehoboth ava vakere asi ngavagendesa elikwamo eli lyetungo mosirongo yinke yavahorokera ndi ono hara kutanta asi kapi tavavhuru hena kutunga ndi? Age katente asi vaNamibia mokupitira mekeverero lyovanayirongo vahepa kukara vene vana kupitisira elikwamo eli lyetungo. “Twahepa kuhingira makura tutare asi kupi oku twazapuka makura tuwapukurure po –twahepa kutulisapo veta zina kupopera vantu vetu, twahepa kuturapo veta zina kupopera elikwamo eli lyetungo.
New Era Reporter
2018-07-12 10:23:32 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...