• April 22nd, 2019
Login / Register

Nzovhu kavamusitembe nehauto momukunda horowero gwaKavango zoutokero


John Muyamba RUNDU– Vanzovhu womokontinente zaAfrika kwavamona asi vanene ntani awo nonkondo yimo ngoso ana kutanta musingi ogu kasingire ehauto novarondimo wokusika kontambali yimo ngoso ana kugava eyi kamwene asi nzovhu musinke mwene ogu kasitembe momukunda Kavango zoutokero. Musingi moutano kaupwireko kasitembe mwanzovhu ogu kakere asi kuna kutaguruka sitaura, monzira ezi zayukilira nampili mundema tomono asi yinke yina kara monzira. Nzira ezi zeezi zagwanekedesa nye nzira zokutunda koRundu oze koNkurenkuru. Mokulipopera nzovhu nage kategwidire kuwoko kehauto, kumwe nokulidamuna alizugume pevhu ngwendi sipakote, nye nampili ngoso ehauto kuna kara ngwendi siapkote nye vantu kavaronderemo hawe vazuni. Esi simpagwa kasihorokere sosidona unene, yimo ana kuyifaturura “ wokurondamo kavadukiremo mehauto tupu apa kaliyakere ehauto asi kapi lina kugenda yiyo nye kayivapoperere kwanzovhu ogu kahandukire kumwe nokuzonagura ehauto. Mokumona nye ezonauko olyo kehauto, eli kalizonaukire kwanzovhu gomunene kamwonangere Ipsum Toyota zokutunda ndi varanda mosirongo saBotswana –yina kumoneka ngwendi moNamibia- evango lina kara asi lyovanonzovhu wovanene mokontinente zaAfrika. Unzoni vana upatwilire muntu ogu ana singi momudona posasiyona zaKahenge azo kuna kara nonomora edi, Cr 01/06/ 18, morwa kusinga umbondo, moutano womazuva 01 June 2018 monovili 01h17 pomukunda gwaNkne, moKavango zoutokero”, yimo ngoso ana kuyinkondopeka komisare gona William Peter momandaha. “Musingi koToyota zosinauguru omu amu rondo vantu ntambali lyononomora N1637RU kavalisingire epuko monzira ziona kara asi zoB10, kutunda koupumezuva ayuke koutokero kutunda poMukunda gwaNzinze aze koNkurenkuru. Apa nye kayasikire poNgone hawe age yiko kusitamba nye mwaNzovhu morwa nzovhu kakere tataguruka nzira zo B1, omu nye nzira ozo zina zonauka ntani ehauto nalyo lina zonauka unene. Kwato ogu vana kwata dogoro papa ngesi, nye makona kono kuna kutwima yimo ngoso ana kutanta komisare gona. Kavango zoutokero monomvhura dakapita kwagwanekere novanzovhu wovanzi ava vana kulihanena monomukunda nomamambo ntani momapya nta kuzonagura nopomba, nayimwe eyi yakara asi vantu yiyo ava paruka nayo. Oyo. Mvhura zina puko simpe nzovhu kwamusitembe makura tahanduka kumwe nokuhomokera musingi ntani ehauto nalyo kwalimwonangere.
New Era Reporter
2018-06-07 10:41:28 10 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...