New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǂOab, ǀnanub tsî ǀgammi di mâsigu ge !gomse Kuneneb ai ǁgoe

ǂOab, ǀnanub tsî ǀgammi di mâsigu ge !gomse Kuneneb ai ǁgoe

2022-08-30  Maihapa Ndjavera

ǂOab, ǀnanub tsî ǀgammi di mâsigu ge !gomse Kuneneb ai ǁgoe

Kunene ǀkharib ge noxopa ǀgaisase ǀkurub xa xāǂgāhe hâ, ǁnāpab nē khariba ūhâ hû ǂgiǂgosi ǁhûi!nâǂharide xu di korode ǁkhōǁkhōsa ǂnâsa mâsib !nâ nēsi ǁaupexa hû kuriga ra ôa-am ǁaeb !nâ hâse. 

Kunene ǀkharib di 2021/22ǁî kurib ai!gûs !nurib !oa i ge ǂoab, ǀnanub tsî ǀgammi mâsigu di !gâi tama sîsenǂuiba ra ai!gû, ǀnai ǂkhawusa mâsib !nâ hâ ǁanǂgāsaben ûiga ai!gâb ǁga khôasa, !gōsase ǁnān hîa ǂgariba xu ra ûina. Nē mâsib ge ra ǁgari ǁîn nî ǁKuneaekorobe !am !û-aib !aroma doeǁgoemasa. 

Kunene ǀkharib ge 115 000 kilometergu xa !nāsase a kai tsî ǁaupexa 97 800 ǁanǂgāsabena ūhâ. Nē ǀkharib ge ai!â ge khaohâ kaisa i ǀhûhâsigu, ǂgaiǀons ai Ovahimban, Zemban, Ovatuen tsî Saǁaes khoen tsîna !khōǂgā hâ. 

Nausab nē ǀkhariba ǁnāti ī !kharaga!nâgu ǁuib, aiǁgause !aub îxa xūn, mûhesa-anu ǁuib !narisarimā-aona ǂgaes !aroma tsî !hû-omkhâis ǁkhāsiba ūhâ, xaweb ge ǁîba Namibiab !nâb ǁîba hoagu xa a ǀgâsa ǀkharise ra !gawaǀîhe, ǁnāpab 64,1% gu ǀgâsib !gôab ǀkha mâse. 

ǀKharisi !nurib hîa ǀgūǁae !Haosi ǀAwemā!nansa ge ǁgui-ai!âheb !oagu i ge ra ǁgau, Kuneneb projekn omkhâisens !aroma hân ǀgaisa ǁgoaǂuide ǁîna sîsenǂuis ǂnamipe ra hō!âsa. 

ǁGoaǂuidi !khōǂgā hân ge, ǂâusa tama maris, ǀkharib di kaisib tsî supuse sīhes !oagu ǂâuǀoa tama !hūb, !onkhao hâse mariǂnûiǂuide !khō!gâhes tsî kaise a ǂau ǂhâbasa xūna ǁamaǂgans dīǀgaugu tsîna, noxopa hân ǁaegu. 

Nē hō!âde xus ge ǀkharisi ǂgaeǂguisa ge aoǁgui, ǂnûiǂuisa maris di ǀgapiǀgapihes, !gōsase ǀkharigu mariǂnûiǂuide tsî ǁaeb ai mariǂnûiǂuide mā-amsa. ǀHûhâsib di ǀhao-i hîa !Hū!nāsi ǀAweǁguib Ôa!nâ!nans (NPC) !nâ-ū nē  ǁkhâb !nâ ge hâ i-i tawas ge !hū!nāsi omkhâisens ǀawemā-aos NPCs tawas, Leena Sindanosa ge ǂan!gâ, ǁnpa di 62 projekde kunene ǀkharib !nâ a ǁaxa-ūhesa. Nausas ge Sindanosa a ǂan!gâs ge nē projekdi hoadi kaise ǂause ra ai!gûsa, ǁaupexa 14.35%gu ǀguigu ai nēsi mâse. 

“Marisi ǁgoaǂuidi ge khaohâs nē projekdi disa ra !aromasa, !gōsase, îs marisa kai projekdi !aroma a ǀoro amaga. Noxopa hâ ǁgoaǂuis ge !gûǁnâǀgaub nē !âba xu nau !âb ǁga marisa ǂhā!kharus ǀgaub kaise a !gomdīsas tsî !nonaǁîse ǀgapi ǂganǀgaub projekdi dib tsîna,” tis ge ge mî. 


2022-08-30  Maihapa Ndjavera

Share on social media