New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ohangwenab ge ǀgapi !gôab di xoaǂgās skolǀgôan dis !aroma ra dâ

Ohangwenab ge ǀgapi !gôab di xoaǂgās skolǀgôan dis !aroma ra dâ

2023-06-27  Max Heinrich

Ohangwenab ge ǀgapi !gôab di xoaǂgās skolǀgôan dis !aroma ra dâ

ONGWEDIVAS – Nē kurib !aroma ge Ohangwena ǀkharib !nâ a xoaǂgāhe skolǀgôan di !gôab ge 3.3%gu ǀkha ge ǀarosen. ǀKharisi sī!nâdi di gowaǀîs !nâb ge Ohangwenab ǀkharisi mûǂamaob, Walde Ndevashiyaba, ǂâisa ǂoa ge kurib, 2022 di skolǀgôan hîa ge 117 310 ai mâ i xawe nē kurib !nās !aroma 121 261 ai mâna. ǀKharisi mûǂamaob ge ge mî, skolǀgôan xoaǂgāsens ge nē kurib !nās !aroma 3 951 ǀkha a ǀarosen !khaisa. 

“Nē ǀgapi !gôab di xoaǂgāsendi ge skolgu di !gôaba ǁkhāti ge ǀarosen kai tsî ǁnās xōǀkhā skolgu hîa nē ǀkharib !nâ Namibia Senior Sertifikati Advanced Subsidiarib (NSSCAS) diba ra ǁkhāǁkhāgu di !gôab tsîna ge ǀarosen kai,” tib ge ge mî. 

Direktorats ǁGau!nâs, ǂNuwiǁkhāsib tsî !Hao!nāsi ǁNaetin dis ge Ohangwena ǀkhariba ǂoa ge kurib ǀams di !nurigu !nâ ǁkhaisaǁî !khais ai NSSCAS !aroma ge ǀnōmai, 31.5%gu ǀgôan ge ǂgaoǀkhāsa simbolde a sī!nâse. Nausan ge 22%gu ǀgôan ǀguina ǂâuǀoahâ simbolde Ordinary !harib ai a sī!nâe. Ndevashiyab ge ge mî, nē ǀkharib ra mûǂamsa, mâ ǀgôa-i hoa-i ǁgau!nâsa nî !khō!oa, ǁîn ǀgûse skolǂgâ tsî ǁîn di ǂam ǁgau!nâs tsî sekondere ǁgau!nâsa ǂâuǀoahâ ǂans tsî ǁkhāsigu ǀkha nî sī!nâsa. “Dītsâdi ǀgôan ai!gûsa skolgu !nâ !gâi!gâis !aroma gu ge ǁkhāǁkhāsens !nâ hui!nâs di proxramga a !amǂgāsa tsî nēs !nâ-ū huiba ǁkhāǁkhāsens ǂnamipe !gomsiba ra hō!â ǀgôana ra mā. 

Taren !nân sekondere skolgu ǀkhan ga a toa, o si a ǁkhāǁkhāǂuisen ǁkhās ǁgauǂuidi tsîn ge ǀgôan !kharagagu !âga xu ǁhûis !ēde ra mā tsî ǁnās ǀkha !gâi tsoatsoa ǁîna ra ǁawoǁawoba,” tib ge ǀkharisi mûǂamaoba ge mî. Ohangwena ǀkharib ge 29 skolu xrat ǀguisa !khōǂgā hâga ūhâ tsî ǁgûn ǀgôana nî hui!nâ ǁkhās di īǁkhāsiba ǁîna mās !aroma khomais, xoas tsî !gôan !nâ 587 ǁgûn tsî !ûi-aona ǁkhāǁkhākhâide ra mā. 

“ǀHaob ain ge 2 672 ǀhûhâsib ǁanin, aore tsî tarese hâna 23 !kharagagu ǁkhāsigu !nâ-ū ǁkhāǁkhākhâide ge !khō!oa. Nē ǁkhāǁkhākhâidi ge ǀhûhâsigu ǁkhāǁkhāsens tsî omkhâis senterdi ra !khō!oa kurikorobe maridi ǀkha ge īǁkhā kaihe,” tib ge ge mî. Marikurib 2023/2024 !aromas ge ǁgau!nâs ministerisa, August 26 !nâ-ū 46 ǁkhāǁkhā!nā-omdi tsî khoese ǂkhari-omdi tsîna oms age ǀaweǁgui. Nē projekdi ge ge tsoatsoa-ūhe tsî Aoǁkhumuǁkhâb kōse nî !khoe. 


2023-06-27  Max Heinrich

Share on social media