• September 22nd, 2020

Ohoromende ya ngunda ya kwizike omatau 8.1 okuvatera otjiwa¿a


Otjomuise-Ohoromende ya Namibia ya kwizike Ozondola za Namibia omatau 8.1 otjongondjero ondenga oku vatera otupa peke peke two tjiwana tu twa tunwa navi iyo mapatero omatenga oure wo ma yuva o 21 mena rondwi yo Corona. 

Ozondola za Namibia omatau 5.9 ma ze vatere ozo ngetjefa, omaÞunÿu, no ku hakahana okusuta mbaungurire ohoromende tjimwe poo tjarwe oruveze indwi.  Ozondola za Namibia omatau 2.9 ohoromende ma I sutu nayo ovina vyarwe mbye ri tjakana po mbihari vye ri purirwa ko rukuru kehi yongaro ndjiripo yo ma patero no ru veze ro u szeu. Ombatero indni ma u hungama ozo ngetjefa azehe mu muna ozo nditi nda tunwa iyo mazeva wo ma patero na wina omaÞunÿu na wina otjitamba tjo viungura tjimuna oku vatera ozo nganda oku tizira obaungure mo viungura kutja ave hapandjara otjimariva tji ve sutwa. Tjingetjo wina otjo kuvatera omaÞunÿu no vi hepwa vye yapayuva tjimuna omeva omatekwa kutja oyo ye yenene oku tjinda ozo ngaro ozo nÿeu zoku vetjayera ndu ma zezu mo ma patero. 

Kotjitamba tjo zo ngetjefa oku ze vatera kutja otjimariva otjihite tjeyuva arihe atji ha pokasana no kutja ovoingura avi ha kurama nu ngwari oviungura viungurwe. Munao otuopa two zo ngetjefa tu twa øunwa tjinene otji ma tuvaterwa no ku tjoza ko okamariva kwimbi ovaungure mbivesutwa kutja ozo aze ve heisamo moviungura tjimuna mo tjitamba tjo vayenda, ovaryange, o zo nÿera no va tunge. Otja korupa aruhe motjitmba ihi tjozongetjefa. Ozondola za Namibia omangete o 400 onÿa kwizikirwa otjitamba ihi. 

Wina ohoromende ye rihungirire kutja otjimariva ihi tjitjaso oku yaruka kozo ngetjefa tjitjiza mo tjimariva tjitji weziwa kovirandwa, tji hakahane oku yarurwa kuzo. Ondengu yo tji mariva ihi tji matjiso kutja moure wo tjiveke ozondando inda okuya mo maunguriro tja yaruka ko zo ngetjefa Ozondola za Namibia omatau o 3.0. Tjingetjo ozonganda ndu ma zeundju oku sutwa iyo horomende koviungura poo ovina mbizeirandisa, pupehina ombata no zo mbapira inda, ozom mazeso oku sutwa tjimnaga otjimariva atjihe kumwe tji tjitei po zOndola za Namibia omangete 800. Pena otjimariva otjiyazema mo hakahana ko zo ngetjefa ozo nÿiti nÿeheri mo tji tamban tjo tutumbo no vi kunwa. Owo ma ve yenene oku yazema otjimariva ko Mbaanga ya Namibia yOmekurisiro omayazemeno ngu ma ye kwizikwa iyo horomende. Otjo otjo kuvatera ougetjefa outiti imbwi mbuna ouzeu no tjimariva otjihite mena rouzeu mbweya po mena rondwi yo Corona indji. Otjo atjihe kumwe tjiri po Zondola za Namibai omangete o 500. 

Ko zo ngetjefa mo tjitamba tjo tutumbo no vi kunwa ohoromende ya kwizike otjimariva otji yazema okuza kombanga yOtutumbo nOvikunwa ya Namibia Ozondola za Namibia omangete 200. Ohoromende wina ma i vanga kutja ozombaanga azeembari inÿa zepe ova yazeme osuvaneno yomieze hamboumwe nganduu ko zo mbari amaa veutu okusuta ozondjo ndu venazo. 

Okuvatera omaÞunÿu oku pupaparisa omahenunukiro wotjimariva tjiyesutwa, ohoromende ya twapo otjimariva tjo mouzeu tjo N$750 otjikando tjimwe kovaungure mba pandjara oviungura kutja omo tjitamba tja kauririri tjitjiheri tjo ko tjiveta poo otjoho tjo ko tjiveta. Otjimariva ihi Ozondola za Namibia omangete 562.  Ovandu mbe u ngura poo  mbe riungurira mbesuta otjitjamurongo mbahara o u zeu wo tjimariva ma ve yenene oku yazema otjimariva tjo nÿengu  ape 1/12 yo tji tja murongo tji va suta ombura yo tjimariva ndjazuko. Tjima vey arura kobmunda yo mbura nu otjimariva otjiweziwa kotjiyazema tji tji hina kururuma operesende imwe. 


Kae Matundu-Tjiparuro
2020-04-03 09:51:31 | 5 months ago

Be the first to post a comment...