• February 22nd, 2020

Om-e ūhâs di ǁhawosa ama kais … !Gomenǁgams di ǀhûǁ­arebese ra ǁan khoen !nans ge noxopa marina ra ôa


!GOMENǁGAMS – ǁNāti ī ǁhawos sa ǂhunuma omsa hōbasens dis ge ama kaisa xu !nū tama hâ, ǁnā khoen hîa ǀhûǁarebese omna hōbasens di !nans (shack dwellers federation) !nâ ǁani hân hîa Narravilles tsî Kuisebmonds hâra !nâ ǁan hân !aroma. ǁAupen ge !khare!âb ǁanǂgāsaben !Gomenǁgams dina ­în di ǂhunuma omna ūhâbasen tama hâ tsîn ge nau khoen omde ǀkhuwis tamas ka i o !ā!khōmais !hūs ai ǂnaumâi tsî ra hâ. ǀHûǁarebese omna hōbasens di !nans !Gomenǁgams dis ge ǀhaob ai 4 364 ǁanina ūhâ ǁîna xu di 2 941 a tarare tsî 1 423 ga a aorekhoese. Nē ǁanina xun ge ǁaupexa 80 persentgu dina fabrikdi, !gōsase ǁaun didi tawa ra sîsen tsî marisâuǂgaedi !nâ-ū omna ǁamabasens ǂgaoǀkhāde sī!nâ tama hâ. Nē !nans ge 1998ǁî kurib ai 39 ­anin ǀkha marina ge sâutsoatsoa tsî nēsis kōse N$1.9 miljunsa ǀhaoǀhao hâ. ǁGoaǂuis hîan ǂnôa-ūs ge !hūs hîan ge Narravilles !gâb ai a ǁamasa !anu tsî ǂhâbasa !gao!gao !oabade sī-ūbahes hîa !gôa!gôahe rasa !oa N$85 miljunsa nî ǂgansan mâti nî hōsa. Nē maris di ǀgapisib ge ǀgowagu xa ra !gom!gomhe, gaisa sîsenni nēpa ǁgoe amaga. Erongo ǀKharisi ǀAwemā!nans ge ǁîs di ǁHûi!nâisens ǂGaes (CDF) !nâ-ū mîǁguiba ū tsî N$1 miljunsa nē !nansa ge ǀkhae in !hūsa !anus !âb tawa ǀaro. Ai!âkam ǀkharisi ǀawemā!nans aiǂnû-aob, Hafeni Ndemulab ra mîsa !oas ge !Gomenǁgamsa a ǁnā !ādi di ǀgui hîa !hūǁîn xa nau !âgu Namibiab diga xu sîsenôas !ēdi !aroma ra !khoe-amhesa tsîb nē mâsiba hâ!khain ǁgoaǂuis as era hāsa. Ndemulab ge ai!â a mîs ge, ǀawemā!nans ǁîn di mâxōǀkhāsa nî māsa omkhâisens ǀhûhâsigu dis !aroma tsî ǁnās !nâ-ū omn di ǀorosib Erongo ǀkharib !nâ hâba nî oe-amsa. Renathe ǀUiras, nē !nans di ǁanis ge ge mî, ǁîn noxopa ǂauna marisa ǂhâba hâsa in ǂguro 268 !hū!âde !anu hîa ǀgaisase ǀkhowa!hūb !nâ ǁgoede. ǀUiras ge ge mî, ǁîn ge ǀnai N$330 000 !hū!âdi ǁguiǂuiba nî dī ǂansabega a mātare tsî nēsi da ge N$1.9 miljuns ǀguis ǀkha ǂnôasa. 


Eveline de Klerk
2019-11-12 07:39:38 | 3 months ago

Be the first to post a comment...