New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Omakange ngesi vana gwan nye rutjeno rwavene

Omakange ngesi vana gwan nye rutjeno rwavene

2020-06-25  Staff Reporter

Omakange ngesi vana gwan nye rutjeno rwavene
Top of a Page

Cecilia Xavier 

Omakange- kampani zaNampower sivike kasipwire kavageve rutjeno kosure kumwe nomukunda gwaOmakange momukunda horowero gwaKunene noyimaliva yokusika ko N$21 yonomiliyuna. Projeka ezi vatumbwidira zokugava rutjeno kavakayitulire moyirugana ministera gonomina Tom Alweendo. 
Nampower ngesi kakatulirepo maruha oku navagwana rutjeno unene vatungi wopo mukunda ogo, muna hamene IK Tjimuhiva sure ezi zakara asi zelipakerero.

Alweendo kakere asi projeka ezi gwa unene, morwa ngesi tavakagwanenamo uwa vanasure ntani vanangesefa womomukunda ava vakara mevango lina. Ezi projeka ngesi kuna kara zomutaro pomukunda ogu Omakange moRuacana momukunda horowero gwaKunene. 
Ntani vayigava nare asi epangero nare lyatura elikwamo asi vatungimo womomukunda gwina vahepa kutunda momparukiso zanare yipo nawo vatameke kuruganesa marutjenio, moomu tupu twayidiva asi rutjeno kuna kara simwe esi naruganesa miuntu mokukulika evango ndi sirongo. Yimo ana kutanta Alweendo.  Age katente asi kuna hara kutulisapo rutjeno oru navavhura kufutira monomukunda dopomambo, epangero yipo nye lyatulisapo elikwamo momvhura 2016 mokuvatera unene ava vana kupira kugwanenamo uwa. 

“ ose kuvhura kurugana yoyinzi nsene asi turuganena kumwe, yipo asi ame kuna kuhundira natuvenye tuna kara moumpitisili twahepa kulituramo asi tutware muhoko gwetu ogu komeho, ose kuna kuparuka hansa nakauke nsene turuganena kumwe tugusepo nkenye ogu asi akare nilikwamo lyendi, yimo ana kutanta Ministera. 

Mukuronagendesi gwaNampower Simson Haulofu katente asi varuganesi worutjeno simpe tavatwikire kuruganesa rutjeno oru monaruwa omu vana kukagwana evango eli nye navakagwana rutjeno kwanavenye. 
Yirugana eyi yina kukakara apa kuna kara kutura rutjeno moOmakange muna hamene rutjeno, kuruturapo,kurukona kona ntani kurutulisa moyirugana muna hamena noramba domononzira ntani mavango gepangero gagwane rutjeno ntani mambo gana kara pepi nago tagagwana aga gana kara monomita 500’ yimo ana kutanta Haulofu. 
Cecilia Xavier murugani koministeli zomapukururo, magwanekero nounkurungu moOpuwo, momukunda horowero gwaKunene.


2020-06-25  Staff Reporter

Tags: Khomas
Share on social media
Bottom of a page