New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Ombara Hoveka wa utu o ku raisa kutja eye tjiri watia o ku ungura

Ombara Hoveka wa utu o ku raisa kutja eye tjiri watia o ku ungura

2019-09-06  Kae Matundu-Tjiparuro

Ombara Hoveka wa utu o ku raisa kutja eye tjiri watia o ku ungura
Top of a Page

Otjomuise- Ombara yOuhonapare wOmbazu wa Hoveka, Turimuro Hoveka, wa ko ngorere oruyano rwe kutja eye nambano ma u ungura otja tja zemburukirwe ko tjiveta nai iyo horomende.

Rimwe ro ru yano rwe rwari oku vatera ohoromende no mahoze kutja oyo wina uvatere nayo ovatuta peke peke mehi owo nai mberi mouzeu wourumbu. Otjiuru tjehi tji tja uta no zo mbongarero zatjo mouparanga
wehi zo ku riangera ovakwatera no ku zuva muwo oveni kutja hapo vena oma kee uzeu, nda utira mEpako mu Suramazeva, Ombara Hoveka, mo vingi vyarwe, otja yanisa komunane wehi Omutjunikwa Hage
Geingoba, kutja ma vat ere norusiane. Otjo ku riva tera ngunda amaundju ombatero yohoromende kutja nani eyuva rimwe ma i toto, Ombara Hoveka nai ukonda ehozu  mo maryo o ma kombe mehi ra Eiseba
mOkarukondua ka Tjombinde mOrukondua rwa Maheke, nderandisa k ova tuta mo ru
kondwa. Ehozu tjika nambano nandarire ararira ezeu okumuna mena ro kutja ehi arihe mouparanha waro ri hepwa tjinga nambano mena rourumbu apehina kapena omututa ngu kawondjere kehozu ro ku randa keke. Munao Ombara Hoveka otja muna ko kutja  mavatere ovatuta no ku konda ehozu mehi
ekombe ra Eiseba nerirandisa ko vatuta ko N $150 mo mbala.

Mo ku vatera ohoromende nai moruveze wina ongorongova yehi ndji tenduna, Ombara Hoveka otja kwizika Omutjunikwa Geingoba kutja mei vatere no zo mbala 100. Oruveze indo Ombara ya raisa kutja
nandarire kutja ehi arihe ra kamburwa iyo u rumbu ou remanise, mbwa hingi ozombura nan da rire ndano
ozo ngorerasane, o u rumbu mo ma turiro tjimuna wa Eiseba na Tjombinde tjingetjo ka u hungirirwa. Munao Ouhonapare wOmbazu wa Hoveka opu wazo okusekama o ku rivatera no ku vatera ovatuta no tu
siane. “Ngunda ama peundjwa ombatero yo horomende yo u rumbu o HTA yauta rukuru no tjiungura tjo ku vatera o va ruta mo ru veze ro u zeu, tjinenene mo ma turiro wa kangamwa mo Eiseba.

No ku konda ehozu mo ma hi o ma kombe no ku rirandisa k ova tuta,” Ombara Hoveka wa raera o tjiru tjehi nao tji ya ri 11 ku Suramazeva mEpako. Munao Oritjatatu ndazuko eye otja yandjere ozombala esere ko horomende ozo nda ya kurirwe iyo Ngooneya ya Maheke, Omutjunikwa Festus Ueitele.
Mu varwe ovengi Ombara Hoveka tja yandjere orusiane indwi wari puna ozorata ze Ebson Tjitunga na Obed Kamburona nawina etambo rotjiwana romasa. 

Oruveze indo Ombara Hoveka wina wa raisa kutja otjoungura the ihi tjihepa ovingurisiwa tjimuna ovikonde vie hozu vyo ruveze rwa kandinondi. Tjinene tjinga oruveze indo imbi vyo mbatero yo horomende yo mo ruveze ro urumbu tjinga avi hari avia vaza otjingi tjo vatuta.

Mu vyarwe Ombara Hoveka oruveze indo wa ningira wina ko tjiuru tjehi omapwisiro wondjira indji yo mu ramba pokati ka Eiseba na Pukiro oku zira po mu vero eye ndjatja tji ya pwisa oyo ndinondi tjingetjo ma i vatere o ku yerurura ehupo rovenhi mo zo resevate azeembari inda, indji ya Pukiro na Eiseba.

Tjingetjo oruveze indo Ombara Hoveka ua ningira omberoo yo ma panguriro po 13 mo Eiseba nawina oma hakahanisiro wo ma yandjero wo zo mbapira tjimuna o uuru wo ndjiukiro, ozo mbapira zo ngatero na tutu
tware otuna hepero, tjinene k ova kwatera mba kotoka okuza kOtjawana kuva ka kwatererwe mena ro kutja ova kuru vawo va ka kwaterwa ingo tjinga va huka ondjembo ya Katjivitjouanga yo 1904-1908.


2019-09-06  Kae Matundu-Tjiparuro

Tags: Khomas
Share on social media
Bottom of a page