• June 17th, 2019
Login / Register

Ombudsmani ge !anu !nuriba New Erab tsî Kundanab hâkha !aroma go mā

Languages
Languages

Sîsenao-i xa xoahe hâ ǀAeǁgams-New Erab ǂHôamāǂuis ǂNûiǂgās (NEPC) di ǀgam ǂhôaǂkhanikha, New Erab tsî Kundanab hâkha ge ǁkhawa dans !khauba go !khā, ǁîkha ǀguikha go !hū!nāsi ǂhôaǂkhanise ǀhûhâsiba xu ǂkhîo!nâsib gowaǂuisen-e !khō!oa tama a īse. Ombudsmani beros ge kurikorope ǁnāti ī ǂhanuba ǁanǂgāsabena ra mā in ǁîn di ǂkhîo!nâsiga ǁnā beros tawa māǂgā, ǂhôaǂkhanigu hîa ǂhanuo!nâ tsî ǁawoǁawosa tama ama tama ǂhôana ūhâ tsî ǂhôamāǂui!khaigu nî ǁnâuǀnamse i ǁgaraga ra !ûǂamdi ǂnamipe. Nē ǂkhîio!nâsib !nuridi ge !Khanni 2016ǁî kurib diba xu nē kurib ǂKhoesaob kōse nî !khōǂgā hâ i go is ge, ǂHôamāǂui!khaigu mûǂamaob John Nakutab tsî ǂHôaǂkhanigu Kō!gâ-aon ǀHûs Namibiab dis hâra !oagu. Nēb ge a sao!nâgube ǀgamǁî kuri hîas NEPCsa ǁîs ǂhôaǂkhanikha ǀkha !anuse ra !kharusa ǁîs māǂuis !nâ, ǀguis khami ī ǂkhîo!nâsib !nuri!gâ-i tsîn māǂgāhe tama ombudsmani beros tawase. “Sida kaise ǂnīsase ra tsâ kai !khais ge ǁguiǂgāsens tsî kai ǂōrisasib ǀkha da sida ǂhôana māǂuis !aroma ra aiǂhomisa tsîs ge nēsa kaise a ǀō-aisaba da hoaǁae nēti ī ǂgom!gâban sida ǀhûhâsigu tsî !gōsase nē ǀgam ǂhôaǂkhanikha khomai-aona sida ai ūhâsa. ǁKhāti da gen ē koas tsî sī!nâdi xas tsîna ǀûkaihe tide nē ǂoaǂamsa sîsenna dīsa tsî tsēs hoasa !gâina nî ǁgūba,” tib ge NEPCs di sîsenǂui ra kō!gâ-aob ǂhôa!amǁares !âb dib Toivo Ndjebelaba ge mî.   ǂAns tsî !Hoa tsî ǁNâuǂharugus Ministeri Tjekero Tweyab tsî ǁkhāti a NEPCs di ǀawemā!nans di ǁanib ge NEPCsa !gâi!gâba ǁkhoreba tsî gem î, as ai!gû-ū ǁîs di ǂhau!nâ tsî ama ǀgaub ǂhôamāǂuis dib ǀkha.Disiǀgamǀa ǂkhîo!nâsin ge !Khanni 2016ǁî kurib diba xu nē kurib ǂKhoesaob kōse ge māǂgāhe hâ i, !nonan ge nēna xu Namibian ǂHôaǂkhanib !oagu hâ ise. ǀGui-i nē !nonan di-i ge ge ǀariǂuihese. Namibianni ge ǁkhāti ǂhanuba ūhâ ǀgui ǁhōb ai !nuri!gâ-ao-i ai oe-amsa xawe nau ǁhōb ge noxopa ombudsmani beros tawa ǁgoe. Wekhekorobe ra ǂoaxa Windhoek Observeri tsîn ge !nonana ūhâ, Die Republikeina ǀgui-e, Namibian Suna ǀgui-e, Informanteba ǀgamna, Confidenteba ǀgui-i hîab ge ǂoago wekheb ai N$120 000 a mātareǂuise ǁnā !nuri!gâs ai. Oshili24 ǂhôamāǂuis hîa elektronise ǀgaub ai hâb tsîn ge ǀgui ǁhō-e ūhâ. ǂHôamāǂuis ombudsmanni ge hoa ǂhôamāǂui!khaidi hîa noxopa ǁîb beros tawa xoamâisen tamade ra ǂgan, ǁnāsa disa.
New Era Reporter
2017-09-26 10:35:48 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...