• July 18th, 2019
Login / Register

Omkhâisens Marisâuǂgaes Namibiab dis ge projekn hîas marisise nî mâ!gâna Kuneneb !nâ ra ôa


Sîsenao-i xa xoahe hâ ǀAEǁGAMS – Omkhâisens Marisâuǂgaes Namibiab dis (DBN) di ǁAmaǁamaǂanǂans tsî ǁNâu-tsî-!Hoaǂharugus Danab, Jerome Mutumbab, ge ge ǂanǂan nē marisâuǂgaes mâisan nî kai!ādi Kunene ǀkharib !nâ ǂnôade sarisa, ǂharugu-aona mâtis nē marisâuǂgaesa marisise a mâ!gâ nî ǁkhā ǀgauga mî!āba tsî ǂgaoǂgao!nâs !aroma. Nē saridi ge ǂoago wekheb di Mantaxtsēs 9 ǂKhoesaob dis ai ǀnai Khorixas !nâ ge tsoatsoa-ūhe tsî 5irs karab disa xu 7 irs !oes dis kōse !ā!khōmais ǀAwemā!nans di ǂnûdi ra hâpa ge hâ i. Denstaxtsēs 10 ǂKhoesaob dis ai i ge !kharedisi ǀguiǀasa xu ǀgui irs tsē!gâǁaeb dis kōse Outjob !nâ Etotongwe !gûkhoenhâ!khaib tawa ge hâ i tsî ǁkhā Denstaxtsēs ai Kamanjab !nâ, !nani irs karab disa xu ǁkhaisa irs !oes dis kōse Kamanjab !Garo!ā ǀAwemā!nans ǂNûdi !khaib tawa ge ūhe hâ i. Opuwos khoen !aroma i ge 12 ǂKhoesaob dis ai, !nani irs karab disa xu ǁkhaisa irs !oes dis kōse Ministeris ǀGôaǁgaros tsî Surigu ǀGuitikōsib dis di Sali !nâ ge hâ i. !nani irs karab disa xu ǁkhasa irs !oes dis kōse. Kunene ǀkhariban ge tare-i !aroma a âi-aiǂnûi-ais aib ge Mutumbaba ge mî, nē ǀkharib omkhâisensa a sī!nâ ǁkhās di aiǁgause ī tsîs DBNs marisi ǂkhâ!nâsa nē ǀkharib khoena a ūkhâi ǁkhā tsîb ǀkhariba ai!â a omkhâisen ǁkhāsa ge mî!ā. ǀGaisases DBNsa ǀgapise mâi hâs ge, sī!nâhe ǁkhā !hū!âdi tsî omn tsîna hōbasens omkhâisensa hui!nâs tsî nēs xōǀkhā ǀhûhâsiba omkhâis !âgu aiǁgause, aitsama a ǀhonkhoe-aibasenhe ǀae!khōs !oaba!khain tsî skolgu tsîna hoa haka !ādi !nâ. Ai!âb ge Mutumbaba noxopa a mâi-ai!â !âgu ge, !hū!nāsi xūna kuru tsî ǁamaxus ǂharugun, ǂkhariǀnōb xūnakurus ǂharugun tsîna hāǀaro ra omkhâisens !ēdi ase. ǁKhātis ge DBNsa !aub!ûi!gâs !gûkhoehâ!khaigu !nâs tsîna omkhâisens !ēde ra mû, nē !gûkhoehâ!khaigu ra !oa!ū ǁnā ǂkhari tsî !garo!ā ǁanǂgāsabena !oa domdore xu ǁkhāna ǀkhī-ū amaga ǁîn hîa hoaǁae marisâuǂgaede !gâi!gâna sī!nâ tamana. Mutumbab ge ǀams nē mî!ābas ǂnûdi dis tawa ǀgaisa ǀkhomas tsî ǁgoaǂuisa hoa ǂharugutsoatsoa-aon tsî !ā!khōmaide ge ǂgan in nē !ēsa hoa !omkha ǀkha !khō tsî nēs ǀkhā aitsama tsî ǀhûhâsigu khoen tsî !ādi tsîna omkhâi.
New Era Reporter
2018-07-17 09:49:03 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...