• April 25th, 2019
Login / Register

!Omn ǀkha sîsens ǁkhāǁkhākhâidi ge gaxu ǁaeba khao hâ kaihe hâ – Kandjii Murangis


Albertina Nakales ǀAEǁGAMS - ǀGapi ǁGau!nâs di ministers, Itah Kandjii-Murangis ge ra mî, texnise tsî !omkurus ǁkhāǁkhākhâidi kaise gaxu ǁaeba ǁae-ūhe tamasa. “Kaise gaxuse i ge texnise tsî !omkurus ǁgau!nâs tsî ǁkhāǁkhākhâis tsîna ǁae-ūhe tama !khareǀgôase sada ǁgau!nâs !nâ !goaxa-ūhe. Sid age !hūb ase go mûǂan tsî nē ǀgaub texnise tsî !omkurus ǁkhāǁkhākhâis dis nî ǁîs di ǂhunuma !khaisa ǁgau!nâs !nâ hō-oasa. Nēs ge ǁkhāsiba ūhâ Namibiab ǀgôana nî mā tsî da ge hoada !hūǁîse nî ai!gû.” tis ge ge mî. Kandjii-Murangis ge ai!â gere ǂoa wekheb !nâ nē tsâǀgauba gere gowaǂui ǁnāpas ge Namibia National Training Organisations hîa Windhoek Vocational Training Senters ase ra sîsens !aroma ǁhûi tsî ǀasa ǀawemā!nans ǁanina gere ǁgaumâi soab ai. “ǀGuipa mâse da ge sada Namibiaǁîse !garise nî sîsen tsî ǁawoǁawo sada !hūb nî mûǂuib !omkurus ǁkhāǁkhāsens ǂnamipe hâba sī!nâ tsî ǁaesa domdore kaise. Tsî da ga nēsa nî dīhōs kara, o da ge noxopaǀgui !garise nî sîsen î da ǁawoǁawo sada ǁaes di !âubasendi ai da nî dīǀoaǀoasa,” tis ge gere !gara!ā. ǀAsa ǁanin Windhoek Vocational Training Senters din ge Dr Leena Kloppersa aiǂnû-aose, Patrick Xoaguba !nakaǂnôa aiǂnû-aose, Webster Gonzo, Anthea Ritz, Agatha Ashilelos, Naftal Shigwedhab, Andrew Ndishishib tsî Paulus Haukongo hîa ǁkhāti a nē ǁkhāǁkhākhâis senters danab hâna. Nē senters ge Namibiab di !noras ai!â projeks ase ǀgui Duits!hūb ǂHanub xa ǂnuwihe tsî !hūb!noras khao!gâ Namibiab ǂHanuba ge mā!khunihe. Nē ǀawemā-aon !nans ge !nona kurigu ǁaeba a sîsenxa tsî 4 Gamaǀaeb dis, nē kurib disa xu 3 Gamaǀaeb dis 2021ǁî kurib dis kōse nî !khōdana. Ministers ge ǀawemā!nans ǁanina ge ǀawemā, in ǁkhāǁkhākhâis senters di !gao!gao daoǁgauba khomai tsî ǁîn di !ereamxasiba ǂhanuse ǁnâu!ā tsî ǂgaoǀkhāsa tsî ǀgapi !harib ai hâ ǀawemādi tsî ǂâiǀgauga ǀgoragu, omkhâis nē texnise tsî !omkurus ǁkhāǁkhākhâis !harib ai. ǀNî xoaǁguisa sîsengu nē !nans digu !khōǂgā hân ge sîsenaon ǁhōna kō!gâ ǂgaoǀkhādi !oagu, daoǁgauga mā, mari!khō!oade kō!gâs tsî ǁnāti.
New Era Reporter
2018-07-03 09:20:25 9 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...