• April 25th, 2019
Login / Register

Omuara makondo ovirongo netambo

Languages
Languages

Uapi Ngava Otjomuise-Harukuru tjimee kuvaza pumasuvisiwa Osondaha mokuti kotjirongo Okatumuama ohumburuko na Kakarara ape ozokirometa o 137 mOrukondua rwa Tjazondjupa, tjandje omuyaruke omuawa wOvaherero, Meriam Mbapeua Rukoro, tjandje wayata ovirongo rongo ketambo. Eye masuvisiwa motjirongo ihi puna ovanene vovanene ve. Tjandje nao omuara wararere mOmuÞukururu, tjitjiri otjirongo tjovanene vovanene vombara otjitambi yOvaherero, ohahende Vekuii Rukoro. Oritjaine aatokererwe mombongo yOruuano mOtjomuise mene yOkomando Oitjavari yErapi Rotjiserandu paperwe ondjozikiro oseinina kehi youhongora womuhonge omunene wombongo Wily Upi. Omwara masuvisiwa mOkatumuama mena rokutja omuhona we otjombara masokusivisiwa petjo rozombangane zOvaherero mOkahandja, oyo ndjiri ombazu onguri okuutira pombara otjitambi Samuel Maharero. Omuara wahakaena kuneingi omuzandu omupyuke omuryamiriro wo Swanu, Rukoro, oruveze romatwiiro momaunguriro wondunge yongutukiro ya Namibia yOtjirata Tjondjeverero yOmuhikomikutasane, Ongutiro indji o 435 mo 1989 ape komurungu wongutukiro ya Namibia. Omatwiiro wondunge indji momaunguriro ongaramba otjihoromende tjombangu yotjivara tja South Africa oruveze indo ndjari kehi ya Willem Botha. Tjiyari omurongo ku Tjikukutu mo 1989 otjakupwa. Meriam waungura pongoporo yo urana indji o Rössing mo Kanduu tjazumba aungura po Namibian Broadcasting Corporation (NBC). Eye watire Orovyungura ndazuko momamiti yOkatorika kombunda yongodjero ondwe yozonganga. Ombuze yondiro ye tjiyanhandjaukire ovimbumba otjivyautire okuworonganena pokomando mOtjomuise puvyahingi otjiveke atjihe ihi. Movandu ovatenga vohoromende okukahuhumina Rukoro yari otjiuru tjehi, Hage Geingoba, noserekaze ye, Monica, mbekemutarere Osondaha. Tjingetjo wina Erero, ndari eyuva romayandjero wondjozikiro oseinina komuyaruke omuara Rukoro, muvarwe ovahenendu poo ovanane vohoromende mwari, Frans Kapofi, nguri oministera yOvitjitwa vyOmberoo yo Peresidenda noministera yOmahi, Utoni Nujoma. Omuyaruke omwara waseko ovanatje vetatu. Ngunda aperi nao vevari wina mbakondjera otjiwana, Kapuee Kamutuezu na Kasoko Muundjua, muhuka mavesuvisiwa mouye wa Tjinene. Ndinondi Muundjua watjirwa amazamo mOtjomuise mawirire Oritjatano ndazuko okuyenda komaturiro we wa Rindotjirarua tja Tjinene. Muundjua ngwari Ongenerara Verematjara merapi nawina naumwe yozondangere pOzombuzovindimba, ndinondi otjimayakurwa nozombimbi nozondoro nozonderera momaturiro nayata pokomando ya Tjinene ngunda aihiyakapita. Muhuka okuza okuyenda kOzombuzovindimba pumasuvisiwa otjopona paungurira.
New Era Reporter
2017-11-03 09:51:10 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...