• June 5th, 2020

Omuhandurisiwa matja Ueitele mavanga ekoti rehi rofarama yeOTJOMUISE - Omurumendu ngwahandurisiwa  mofarama me¿e ya Pako matja uri me¿e yokupandjara ehire okuza nokupanda okuyandja ekoti rehi re kOngooneya ya Maheke Festus Ueitele “otjotjisuta”.

Obed Hamutenya komurungu mehungi kunonganda yozombuze indji o Nampa matja eye kasuva okura kehi yomakunino womburuma nomaurumisiro”  i Ueitele novaungure vo Ministeri yOmatungururiro wEhi mOrukondua rwa Maheke mbetja ombakondja kutja mahandurisiwe pekoti o 13 rofarama indji o Kranz Oitja 169, ozokirometa kaatjondumba okupita mEpako mahandurisiwa oure wozombura o 99. “Ongooneya yeya kwami mo 2016 naihandjaura omwano mbwendjirwirwa nomate noma¿i¿a kutja mbimune ehindi nokutja munao karive otjimeekutura punaami,” Hamutenja matja. Ongondoroka noruveze tjingero, Hamutenja matja omuungure woministeri indji wavaza kuye wina ngwavanga kutja memupe ongombe ondema kozongondjero ze. “Hapo mapeya kokutja wapiti mondjira yoye okuvatera omundu nguhemwii? Nu ndoovazu mbavaterwa nungwari ami omwini hisere kutja mbahandurisiwa, hapo ihi matjihee kokutja  pari Ovanamibia varwe mbasere kombanda yandje  numbarurumwa?”

Tjiyari 15 ku  Ngarano mo 2018 Hamutenja watwara orutuu rondjemeno kOtjiuru tjOviungura tjo Ministeri yOmatungururiro wEhi, Peter Amutenya. Orutuu indwi rwayauzwa iyOtjiuru tjOkehi tjo Ministeri mOmaheke, McClesia Mbaisa. Eye wina  wayauzire kutja Ueitele wa karyangera ofarama indji posia araisa kokutja yari motjiungura tje otjo Ngooneya. Ozongondjero peke peke zokuhakaena na Hamutenja kanaa zaÞonene nuwina kanaa wiziririre komahindwambo ngahindirwa mokangozeke okawondjozewa.

Tjapurirwe ohunga notji¿ahi, Ueitele kanaa papatasanisire orupa ndwari naro mokutja Hamutnja mahandurisiwe menarokutja wari nongamburiro kutja tjamunu ehindi mayenene okuÞona otjomukune.  Matja tjaza nokumuna ozondjemeno zokomiti kokutja Hamutenja ehi keriungurisa kondando ndaperwa yokukuna, eye opakaryangereraro otjomuhaamise wo0komiti yomahandurisiro yorukondua.  Wapatasanisire oukukutu kutja waningira Hamutenya okuyandja ekoti rofarama amaraisa kutja keyarora okuhakayena na Hamutenja kombunda yomahandurisiro we. “Hapo ami ozoheketara o 26 meungura nazotjike?” wapurire.  “Omurumendu ingwi tjimakondjisa uriri okurivatera mena rokutja tjitwayango, twakatjiwa komuraranganda we kutja waranda ovyungurisiwa vyorutjeno rweyuva nopomba komuraranganda we. Omuraranganda we watja eye (Hamutenja) warandisa ovi¿ambi kuye tjazumba aningire omuraranganda okumupa omeva. Ete oputwaningirira o ministeri okuyendango,” Ueitele wawezireko.  Hamutenja mundabowe watjere Ongooneya ngaiyandje ouhatoi mbwiinayo koporise kutja oveta itware omirari vyayo. 
 


New Era Reporter
2019-04-18 10:27:16 | 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...