• July 17th, 2019
Login / Register

Omūhâs ge sī!nâhe ǁoa ǁhawosa ǂguin !aroma


ǂGanǀgaub ǁanais !hūdi tsî ǀnai omtoasa omdi dib ge kaise ǂguin xa tātsē sī!nâhe ǁoase go ǀgapi. Nē ai!gû ra mâsib g era !aroma ǂgui khoen ǂnaumâi ǁanǁguigu !nâ go hâhâ tamas kai o khoen omdi di jardi !nâ hâhâ nî ǁanǂgā-aose a īsa. ǂNaumâidi ge ǁkhaehe ǁoasase ra ǂharo tsî di ge !ā!khōmaide nē mâsib ǂnamipe ǁgausen-i rasa !oa gaxu ǁaeb ǀaweǁguiga ūhâ tama hâ nē ǂnaumâide ǁkhae tamas kai o ǀoroǀoros ǂnamipe. Nēti ī ǂnaumâidi ge ǀnîdi âde ǂgui !gâi tama ǁaxasin tsî ū!oasa tama !nae!khaide !khōǂgā hâ. !Nāsa ǀaen ge ǁkhāti nēpa !nae tsî ra ǂapaǂoa, ǁnāpan ǂkhari-omna a ǀkhai tsîn khoena ǂhâsib ga a hâ o mâ !khai-i ai ǀguis ka xawe ra huisense. Noxopa hâs ge ǀurisasiba hîa ǀaega !khōǂgā hâba. !Nubusib ǁguiǂuisa daoga ǀkhais tsî kaise ǀgūguse mâs nē ǂnaumâidi dis ge ǀgaisa ǁgoaǂuis ase ǀaeari-aona ība ǁaeb ai ǁnāpa sī tsî ǂhuwiba nî ǀarise īsa tsî nēs ǀkhā khoen di ûiga sâusa. ǂNaumâidi di !gôab ge ǁkhaeheǁoasase ra ǂharo, ǂhanub sī!nâ tama khoen hîa !garo!ā ǀkhariga xu kai!ādi ǁga ra ûi-ôana ǂam ǂganǀgaub omna ombasa amaga. Mâsib nē ǁanǂgāsaben dib ge ǁkhāti supu tama hâ ǁîn !ā!khōmâidi !ereamsa ū-ai hâ !gao!gao !oabade ūhâ tama amaga, ǂgaiǀons ai !anu āǁgammi, !amku daogu, ǂkhari-omn, ǀawona wekhekorobe ūkhâibahes tsî !nanǀgaib tsîna. Nē !gomsib ǀnai ǀgaisase hâ hîa noxopa hâ !gomsib ge khoen hîa mā-ams ose aitsamaba xu !hūde !ui ǁaegu ai ra ǁanaina ǁîn !aruǀî a !âu ǁoa ǂgaoǀkhādi ai ra dīǀoaǀoa supu ǂganǀgauba ūhâ !hūdi hîan ge !ā!khōmâidi sîsenaon xa a mîmâibahede hōsa amaga. ǀAeǁgams !nâ ra ge Havana ǁanǁguib hîa go nēsi blē-omdi ǀkha !hommi kōse a ǂapaǂoab tsî 7De Laan ǁan­ǁguib hâkha kai tsûadanab ase ǀAeǁgams !Ā!khōmaisa go ība, hîa mûsen-i rasa !oa ǀgū­ǁaeb di ore-e nē mâsiba ūhâba tamasa. Sophia Shaningwas, kai!āi tsî !garo!ā omkhâisens ministeris dis ge ǁgausen-i rasa !oa ǀgū­ǁaeb di ǀaweǁguiga ūhâ tama hâ nē ǀgaisa ­ǁgoaǂuisa !hūb a ǂhabase oe-ams ase, ǁnāpa ge ǁîs ǂnûǁkhaeba-ao-i xa ǀkharisi ǂnûs hîa ge Donertaxtsēs ai gere ǀams tawa gere khomaihe gowaǀîs !oagu. Otjomuise ǁanǁguib hîa ­ǁîb a ǂam ǂganǀgauba ūhâ ǁanǁguib ase ra !gawaǀîheb !nâs ge omais !hūs ǀguisa ǁîs a ǂam ǂganǀgaub !nâ N$280,000 ai 342 m2 ra ǂgan tsî 650m2 N$480,000sa.
New Era Reporter
2017-10-03 10:34:27 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...