• July 22nd, 2019
Login / Register

Omukandi wombazu weriraisa kutja omburiwo

Languages
Languages

Kae MaÞunÿu-Tjiparuro Otjomuise-Omukandi omutenga wombazu yOtjieherero were wakapitire omayuva womasuviro mOkakarara awa raisa kokutja nangwari otjiwa¿a tjinohura, onyota nondjara yombazu yatjo. Otjokovasembamise vomukandi imbwi otjivarero tjivamwine katjaaveundjireko nu nai otjiwanana matjimunu kokutja otjitjitwa ihi katjisere okukarako rumwe mombura uriri nungwari ovikandi vivari nganduu kuvitatu mombura. Ovandu ape mberi kombanda yo 500 vakarere potjitjitwa ihi okuza mOkakarara okeni nongondoroka nokuza kwarwe. “EÞe kaatundjiroko nu yari onÿoneno. Ihi otjiraisiro tjokutja otjiwa¿a tjonombango onene mombazu. Tweripurire kutja marire otji¿a tjotjikando tjimwe mombura posia okwiisira konÿero nouvange mapemunikayo matuso kukara natjo tuvari nganduu tutatu ombura indji,” Uerihorora VeseeveÞe, omutjangerepo wokehi wOrutu rOmitatanda vyOvaherero rOmbazu matja. Ondunge yomukandi indji oyorutu indwi. Oro rutenga rwazera kokutja nomukandi imbwi rupaturure omitanda omeho kutja vitjiwe ombazu yavyo kutja moruyaveze ovyo arire mbimaviitunduuza nokwiiÞiza. Posia pekeere kutja imba mbumavehepa okupatururwa omehio nokuhurisirisiwa nokusuverisiwa ombazu yawo kamitanda porwe nugwari muvyo wina muna ovandu ovanene. Ihi tjati ongahukiro oruveze romapuriro pomukandi imbwi kokutja nangwari wina ovanene vehepa okuhandjarirwa ovi¿enge vyozombazu. Ngunda omuakndi auhiya paturuka poryveze romaraisiro wovina mOkakarara omitanda vyakarere norukozi romomivanda vyotjihuro okunana ombango yovature kokutja Okakarara tjahitwa. Okwiisira kotjivarero tjovandu mbakarere pomukandi imbwi ongahukiro kokutja orukosi indwi rwari nonÿoneno. Omukandi imbwi wari novi¿enge peke peke vyombazu ovyo mvyahandjurirwe iyovatjiwe peke peke. Pomahandjauriro inga opupeyere oukahuke wokutja ovandu peke peke , ovanene nomitanda, ombazu yOtjiherero veuzuva nowkiitjiwa peke peke. Moviṋenge vyomukandi wombazu imbwi mwari ohepero yonÿu mombazu ya kOuherero poo Koumbanderu, tjinene mokutja ongwaye tjihatire kongotue yonganda tjimuna ovinamwinyo varwe avihe. Wina nokutja onyama yayo yasere okutjindwavi. Muvyo muwari kutja onyama indji kaisere okutoorwa ombihu okutwarewa kwarwe. Tjingetjo ohepero yarwe yondu mombazu okupwenisa nayo omukazendu omutaazu ngwazu nokupanguruka. Ohepero nangwari ovandu ovengi tjivehatjiwa okoo kutja ondu kaisere okuza kovaverise vomupanguruke nungwari yasere okuzira monganda oini. Ndoovazu ovapandukise vaeta kutja okanÿu poo okangombo, imbi oviwonda uriri nungwari kambwena. Onyama yonÿu yombwena, ndjiri yonÿu ndjazu monganda oini, wina kairiwa iyovarumendu. Varwe vyombazu mbyaraisirwe peyuvandi yari omanÿererero, oukambe nomaungurisiro wawo peke mombazu tjimuna movita nokurisera otjiungura tjitjari na Mbonda Tjiposa. Okakambe ka Uatjitavi Maiuongara okukatoorere ekopi indi no N$3000. Wina ozoskole zari nombatasaneno yokwiimbura; mwawri ozombimbi nomatwarero wovaantje kotjivetero , otjiungura tjitjari nonganga yombazu, Rapanÿa Uarukuija¿i. Eyuvando eye waungurire ounatje ape omurongo. “Ombazu kanaaikoka ngunda omitanda amaviungura pamwe novanene. Kutja omitanda avihapandjara ombazu yavyo, ohepero okukara notjiṋa tjimunahi menarokutja pekeere kutja pekamburwa nao ondeka, ovandu ovengi tjivemuna poo tjiveripura kutja vetjiwa ombazu yawo posia nangwari ovengi ovi¿enge vyombazu ovingi kavevii. Otjituhungama omitanda kutja virihonge nokuÞiza ombazu. Tjandje nangwari penohepero okuhandjauka,” Bethel VeseeveÞe, ngwari kohonga yomasembamisiro womukandi imbwi kutja atjihe tjikare moruveze rwatjo, matja.
New Era Reporter
2018-05-03 09:47:58 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...