• July 20th, 2019
Login / Register

Omuthiya kuna kukaza melikwamo lyokuruganena nondja

Languages
Languages

Obrein Simasiku Omuthiya-Kumwe nomukaro nye gweEkonomi ogu guna litjindji ngesi,vakansela vamwe kupitira momberewa zawo zomukunda vanaturapo elikwamo lyokuruganena nondja yipo asi vavatere vantu unene ava yinagumu yonzara. Momukunda Oshikoto, vakansela vamwe vatameka nare kugava nondja yipo asi varugane vasikisemo mouta wakora noprojeka edi vatulisapo, noprojeka kuna kara dokusima makero gonomulihu domema ntani kuzeresa nonzira vagendemo womahauto.Kansela gwaOniipa Jerry Gwena katente asi egano eli lyaretesapo marunduruko yatwaredera vantu sinzi womomukunda gwendi ngesi kuna kara nomema nye gomawa. Age katente asi egano eli kwalitulirepo morwa vamwene asi yimaliva vana kara nayo yisesu,makura awo yipo nye vamwenepo asi vahepa kuruganapo Yuma. Nomulihu nye domema dokutunda koOniimbwale –Oshilulu Onawe ngesi vamana kuyirugana. Ntani nomulihu dokutunda koOndungilo –Ohainete nado dapwa ano ose ngesi kuna kundindira tupu nye ruha oru ronondima rwakarerapo nomukunda mokugava mema yipo vayazegurure nopomba detu paveta. Dogoro ngesi yimaliva yokusika ko N$90 000 kwayiruganesa kelikwamo lyangesi.yimo ana kutanta Gwena, nokugwedako asi awo kwakurugana unene varete yihepwa kovantu yipo vayiruganese. Gwena simpe katente asi Oikango mukunda guna kara asi kapi guna kugwana mema. Makura age katente asi narugana kumwe nakansela gwa Onayeena. Udigu tuna kara nawo kuna kara simaliva, nye vantu wokurugana tuna kara nawo. Ose simpe natukondja apa twavhulira eyi tuna kumona asi udigu wangesi nawo natuugusapo. Pausili ame kapi nina kurara ngampitisili, nahepa kukara nkenye apa ninavakara mokukeverera nokuzuvha maudigu gana gumu vantu vetu, monomukunda nadinye. Kugusako nye eyi twarugana, yokuhamena komema, ose ngesi kuna hara asi yokuruganena nondja twahepa nye kutura garawe pokatji kaOnandjokwe ntani Oshigambo dogoro Oneputa sure zelipakerero, ezi zakara pwanare asi kwato nzira zokupitira oze kosure, Mekuliko limwe, momaligwanekero nye tuna hara kutara, mamuvera gomagwanekero kuna hara kugatura nye po Oshitutuma, pokatji eyi tuna kumona asi nsene tuyirugana ngoso hawe mukunda nagunye guna gwaneke nye momaligwanekero. Mokugwedako,Gwena katente evango ngwendi Ombomboli, Pukurukeni, Onanyati ntani Onakamwandi Okalombo tagagwana rutjeno, projeka vana kugazara asi apa nazikapwira mvhura ngano nazo zina pu.
New Era Reporter
2017-08-10 11:03:30 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...