• July 17th, 2019
Login / Register

Ondekurona youkarere wouhuura maitara mousemba wokupaha otjisuta

Languages
Languages

Kae MaÞunÿu-Tjiparuro Otjomuise-Ozondjira tjiva omayuva womasuviro inga zahungama Ozombuzovindimba kOkarukondua kOmatoorore ka Tjinene mOrukondwa rwa Mahake komazemburukiro wozombura o 113 zeraa rOtjiÞiro Otjindjandja tjOvaherero nOvambanderu. Ovitjitua imbi mavyutire ndinondi ngurova muno ondekurona imwe zaimba mbatoorerwe otjovakarere mo Africa avetuurungisiwa omakuvare komahi wopendje kuvakaririsiwa ovakarere, Esther Stanford-Xosei, tjimakara nehungi ponganda indji yomahongero wokombanda, o Namibia University of Science and Technology (NUST). Stanford-Xosei, nguri omuyenda wOkomiti yOvaherero nOvambanderu yOtjiÞiro Otjindjandja, mahungirire kokutja tjiihapo ovakwatera va Africa venousemba okupaha otjisuta koukarere waho wohuurire nokupambaha ondjira yaoveni mongondjero indji nokutya kokutja tjii hapo otjisuta matjisokusanapi. Momwinyo tjingewo Stanford-Xosei matara kongondjero yOvaherero nOvakwena mo Namibia yotjisuta okuza kehi rOvandoitji mokutja oveni vehungame ehindi ongarate nokutja tjii hapo orupa rohoromende yao ya Namibia mongondjero yao indji inge? Stanford-Xosei omupyuke mongondjero yovandu ovazoozu novakwatera va Africa nozondekurona zao momahi wozonganda, nu tjinene mongondjero yokutja oukarere nondatumisire yao kehi yohuurire yomahi omahuure kutarewe nwimbi imbi mbivapandjara kehu yohuurire noukarere imbwi vikotorwe. Ehingi indi mariutu mo hamboumwe yomapeta nu riri metuwo romahungi indi etenga ndiri me¿e yonganda yomambo yo NUST. Tjandje otjingi tjovimbumba okuza kotukondua peke peke twehi vyautu okuworonganena mozombu zovindimba. Ovimbumba maviindjirwa okuuta okuworongana ndinondi nganduu kumuhuka komurungu woimwe yomahatenya nu tjimaitjombokere ombari tjiina ozominite omurongo nandano okutona ombara Join Kambirongo ayakura ovimbumba. Apekongorere ovahona vombazu, ovanane vomarapi nozondjivisiro peke peke kovimbumba mumuna ondjivisiro yokutja otjiungura Osondaha matjikawondjavi. Ngurova okuza mohambombari apetokerwa omuhiva noutjina. Osondaha otjitjitua matjiuti nozombimbi mondando nganduu mohamboumw yomuhukomunene tjazumba apekongorere ovakarive voukambe kongotue yawo ozotrupa nu mohambombari nganduu tjiyapiti omurongo nandano ozonduna azeutu okuvaza kutja ozondangere zeyakure ovimbumba pezuko. Mohambondatu ovimbumba otjimaviwomborokere kondunduvahi. Tjiina omurongo nandano okutona omurongo omahungi otjimayeutu nanguu tjiyapiti omurongo nandano moimwe yomahatenya. Momahungi munehungi ohunga nohepero yokuÞiza nokutjevera otuveze twomakuruhungi ngumayeyandjwa i Kaunomuinjo Mbaeva, ombinika youzapawe ndjimauzu kondekurona yovakewatera va Africa okuza kehi ra Kakazona, Esther Stanford-Xosei. Ehungi romunangwa rina Bernadus Swartbooi wOtjimbumba tjOvahinahi, Bernadus Swartbooi. Ozombara azehe wina zeri kembo komurungu womuhingire weyuva, ombara otjitambi yOvaherero ngumapata eyuva movahungire.
New Era Reporter
2017-10-27 10:21:47 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...